Usdx

In: Business and Management

Submitted By mrDracoz
Words 1348
Pages 6
Các chính sách của chính phủ thường có tác động lớn về giá trị của đồng USD. Các nhà đầu tư nước ngoài đều luôn quan tâm đến tình trạng chính trị của Mỹ, đặc biệt là khi chúng tác động đến sức mạnh của nền kinh tế của chúng ta và khả năng trả nợ của quốc gia.
a. Thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia:
Ngân sách chính phủ Mỹ có thể ảnh hưởng giá trị của đồng đô la. Nếu nhà đầu tư nước ngoài thấy rằng chính phủ đang chi nhiều tiền hơn so với hiện có, họ biết rằng điều này sẽ dẫn đến việc phải vay mượn từ thế hệ tương lai cũng như từ khu vực tư nhân bên ngoài. Nợ quốc gia của Mỹ hiện đã hơn 14 nghìn tỷ USD. Thâm hụt ngân sách hàng năm đã làm tăng nợ quốc gia thêm 4 tỷ USD một ngày.
b. Nguy cơ vỡ nợ:
Khi chính phủ giữ một lịch sử tín dụng tốt, nguy cơ vỡ nợ sẽ giảm và do đó giá trị đồng USD tăng lên. May mắn thay, tín dụng ở Mỹ xứng đáng bậc nhất, điều đó giải thích tại sao đồng USD vẫn còn mạnh.
c. Sự yêu mến Tổng thống
Thông thường, sự yêu mến tổng thống Mỹ gắn liền với giá trị của đồng đô la. Các chuyên gia tranh luận có hay không tác động lẫn nhau giữa 2 khía cạnh này, nhưng báo cáo chỉ ra rằng "các nhà đầu tư quốc tế muốn thấy một Tổng thống Mỹ quyết đoán bởi vì họ muốn Tổng thống quyết định các chương trình nghị sự và họ lo ngại trước một Quốc hội bảo thủ."
d. Khủng bố và chiến tranh:
Khủng bố gây thiệt hại cho người tiêu dùng, kinh doanh, và gây cản trở tăng trưởng kinh tế. Mỹ thường xuyên tham chiến, và do đó sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách để hỗ trợ cho chi tiêu có liên quan. Một cuộc chiến đang diễn ra có thể nhanh chóng trở nên tốn kém. Nó làm cho các nhà đầu tư lo lắng bởi vì nó có khả năng sẽ tăng nợ quốc gia, và tăng rủi ro vỡ nợ.
e. Các sự kiện địa lý chính trị:
Bất cứ điều gì mà được xem như là kết quả một cuộc xung đột nước ngoài đều ảnh hưởng tiêu cực đến đồng USD. Giá trị đồng USD không phải là giá trị danh nghĩa của nó mà là giá trị do…...

Similar Documents

Forex

...lot of 100,000 XXX. However, the as the XXX/USD rate increases, a larger available margin in USD is required. Conversely, the lower the XXX/USD rate is, the less required available margin is needed. USD Trading Tactics Now let's put all these things we just learned and come up with some trade tactics for the USD. Looking at differences in U.S. economic developments and economic data from other major economic is a good way to start off trading the USD. For example, a jump in the US retail sales and ugly results on UK's employment situation report would be give you a reason to sell the GBP/USD. The U.S. dollar index or USDX, which tracks the performance of the USD versus a fixed basket of currencies, is also a great barometer of the strength of the USD. By regularly looking at the U.S. dollar index, you can find some clues on where the USD is headed. A USDX that is trending upwards could provide you the additional confirmation you need to take a short position on the EUR/USD. Talks of a Fed funds rate hike, which signals the possibility of higher returns on US assets, encourage traders to buy up the USD. Well, don't get left behind! Taking note of the Fed's monetary policy outlook, which is usually part of Fed officials' speeches, could yield some clues about the direction of the USD. Hawkish remarks could serve as signals to go long on the USD/JPY while dovish comments could serve as reasons to short the USD/JPY. To stay updated on the economic developments in the......

Words: 17372 - Pages: 70

Forecasting Gold Prices Using Multiple Linear Regression Method

...a single dependent variable and one or more independent variables, as this case with gold price as the single dependent variable. The fitted model of MLR will be used to predict the future gold prices. A naive model known as “forecast-1” was considered to be a benchmark model in order to evaluate the performance of the model. Results: Many factors determine the price of gold and based on “a hunch of experts”, several economic factors had been identified to have influence on the gold prices. Variables such as Commodity Research Bureau future index (CRB); USD/Euro Foreign Exchange Rate (EUROUSD); Inflation rate (INF); Money Supply (M1); New York Stock Exchange (NYSE); Standard and Poor 500 (SPX); Treasury Bill (T-BILL) and US Dollar index (USDX) were considered to have influence on the prices. Parameter estimations for the MLR were carried out using Statistical Packages for Social Science package (SPSS) with Mean Square Error (MSE) as the fitness function to determine the forecast accuracy. Conclusion: Two models were considered. The first model considered all possible independent variables. The model appeared to be useful for predicting the price of gold with 85.2% of sample variations in monthly gold prices explained by the model. The second model considered the following four independent variables the (CRB lagged one), (EUROUSD lagged one), (INF lagged two) and (M1 lagged two) to be significant. In terms of prediction, the second model achieved high level of predictive......

Words: 3920 - Pages: 16