Train Spss

In: Other Topics

Submitted By Foton
Words 3214
Pages 13
เริ่มต้นทำงานกับโปรแกรม SPSS

การเข้าสู่การทำงานของโปรแกรม SPSS for Windows(Statistical Package for the Social Sciences )

วิธีที่ 1. คลิก ปุ่ม Start >> All Program >> Spss for Windows >> Spss 12.0 for Windows
วิธีที่ 2. เข้าสู่โปรแกรมโดยคลิกชื่อโปรแกรมบน Start Menu หรือ บน Desktop
หน้าจอแรกของโปรแกรม

สอนการใช้งาน
พิมพ์ข้อมูลใหม่
เปิดแฟ้มข้อมูลชนิด Database Query(*.spq)
สร้าง query ใหม่โดยใช้ Database Wizard
เปิดแฟ้มข้อมูลชนิด SPSS (*.sav) หรือเลือกที่ 3

เปิดแฟ้มข้อมอื่นๆ (*) หรือเลือกที่ 4

ไม่ต้องการปรากฏหน้าจอเริ่มต้นการทำงานนี้อีก

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยตรง
หน้าตาโปรแกรม SPSS ดังภาพข้างล่าง
ชีต สำหรับการลงข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยในแนวคอลัมน์คือ ตัวแปรหนึ่ง ๆ
ชีต สำหรับกาสร้าง ตัวแปรจากแบบสอบถาม

Variable View เป็นหน้าต่างข้อมูลสำหรับการสร้างและแก้ไขตัวแปรดังภาพข้างล่าง

Name = ชื่อตัวแปร Type = ชนิดของตัวแปร * Numeric สำหรับข้อมูลตัวเลขบวกหรือลบก็ได้ * Comma สำหรับข้อมูลตัวเลข กรณีค่าเกินหลักพันจะมีเครื่องหมาย , คั่น * Dot สำหรับข้อมูลตัวเลข กรณีค่าเกินหลักพันจะมีเครื่องหมาย , คั่น และก่อนทศนิยมเป็นเครื่องหมาย , * Scientific notation สำหรับข้อมูลตัวเลข และมีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น E ตัวอย่างเช่น 9.05E+01 -3E+10 4.3E+04 เป็นต้น * Data สำหรับข้อมูลที่เป็นวันที่ * Dollar สำหรับข้อมูลที่เนรูปตัวเงิน จะมีเครื่องหมาย $ นำหน้า * Custom currency สำหรับข้อมูลที่เป็นรูปตัวเงิน มีให้เลือก 5 รูปแบบ ได้แก่ CCA CCB CCC CCD CCE * String สำหรับข้อมูลที่เป็นได้ทั้งข้อความ ตัวเลข หรือเครื่องหมายต่าง ๆ Width = ความยาวของข้อมูลโดยจะนับ ตัวเลขรวมสัญลักษณ์และเครื่องหมยต่าง ๆ Decimals = จำนวนทศนิยม Label = คำอธิบายตัวแปร Values = การกำหนดรายละเอียดให้กับค่าในตัวแปร ตัวอย่างจะกำหนดค่า Values เรื่อง เพศ โดย…...

Similar Documents

The Train

...[13] By the 18th century, such wagonways and tramways existed in a number of areas. Ralph Allen, for example, constructed a tramway to transport stone from a local quarry to supply the needs of the builders of the Georgian terraces of Bath. The Battle of Prestonpans, in the Jacobite Rebellion, was fought astride a wagonway.[14] This type of transport spread rapidly through the whole Tyneside coal-field, and the greatest number of lines were to be found in the coalfield near Newcastle upon Tyne. Their function in most cases was to facilitate the transport of coal in chaldron wagons from the coalpits to a staithe (a wooden pier) on the river bank, whence coal could be shipped to London by collier brigs. The wagonways were engineered so that trains of coal wagons could descend to the staithe by gravity, being braked by a brakesman who would "sprag" the wheels by jamming them. Wagonways on less steep gradients could be retarded by allowing the wheels to bind on curves. As the work became more wearing on the horses, a vehicle known as a dandy wagon was introduced, in which the horse could rest on downhill stretches. Rails Because a stiff wheel rolling on a rigid rail requires less energy per ton-mile moved than road transport (with a highly compliant wheel on an uneven surface), railroads are highly suitable for the movement of dense, bulk goods such as coal and other minerals. This was incentive to focus a great deal of inventiveness upon the possible......

Words: 1998 - Pages: 8

Spss Guide

...Demonstration for solving the homework problem assigned on Jan 20. Use SPSS to compute the mean, median, standard deviation, and standard error of the mean for the following set of data. Report your results in an APA-style table of descriptive statistics. |   |Score | | |  | |Group 1 |4 4 5 6 4 | | |  | |Group 2 |2 4 4 3 4 | | |  | |Group 3 |6 4 4 5 6 | One of the first things you needed to do was figure out how to enter the data. Remember, on the SPSS data spreadsheet, rows contain cases, and columns contain variables. So, how many variables to we have. Certainly Score is a variable. Are there any other variables? Some careful thinking (also spending some time working through the various tutorials available) should have lead you to a realization that we need a group identifying variable, Group, say. So, the first thing I do, after starting SPSS, is to go to the Variable View tab (at the bottom of the SPSS Data Editor) and enter my two variable names (see Figure 1 below). |[pic] | |Figure 1 | Next, I switch to the Data View tab and enter the data for each variable (Figure 2). Everyone in group 1 gets a 1 under Group, those in...

Words: 889 - Pages: 4

Spss

...SPSS 1 (13-11-2012) Definitie SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, software om data in te voeren en te analyseren Variable view: opzet van de variabelen Name: naam variabele (bijv. vraag1), let op: geen spaties! Type: soort variabele, dus numeric (getal) en string (tekst, bij open vragen) Width: aantal tekens/cijfers (bij open vraag hoger dan gesloten vraag) Decimals: decimalen worden bijna nooit gebruikt, dus 0 Label: vraagstelling Values: codes voor variabelen (bijv. 0 nee, 1 ja) Missing: respondenten zien wel eens een vraag over het hoofd, wanneer je 99 invult bij missing houdt SPSS er bij de analyse rekening mee dat een vraag die niet is ingevuld gecodeerd wordt met 99 Colums: weergaveaspect, breed of smal Align: weergaveaspect, rechts links of midden uitlijnen Measure: meetniveau (ordinal, nominal, scale) Role: niet belangrijk, input Anders, nl voer je apart in (open vraag, dus string) Data view: daadwerkelijke gegevens (data van ingevulde enquêtes) Rijen vragen komen terug in kolommen, elke rij met een nummer (case nummer) is een respondent Value labels: laat zien in de data view wat de cijfers voor betekenis hebben Meetniveaus - Nominaal: nomen = ‘naam’, meetwaarden die benoemd worden (elk getal een naam, bijv. 0 = VVD, 1 = CDA), weergave circeldiagram - Ordinaal: nominaal met rangorde (Likertschaal, zit een opbouw in: zeer mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens), weergave staafdiagram - Interval: getallen, getallen......

Words: 377 - Pages: 2

Spss

...Comandos SPSS * Análise Fatorial: ANALYZE DESCRIPTIVE EXPLORE * Normality plots with tests Analyze Dimension reduction Factor Analysis Descriptives * Initial solution * Coefficients * KMO and Bartlett´s test of sphericity * Anti-image Extraction * Correlation matrix * Unrotated factor solution * Scree plot * Fixed number of factors * Maximum Iterations for Convergence Rotation * Direct Oblimin * Loading Plot Scores * Save as variables * Regression * Display factor score coefficient matrix TRANSFORM COMPUTE * Target Variable * Numeric Expression * Function group – All * Functions and Special Variables - Ln * Conglomerados: Graphs Legacy dialogs Scatter/Dot Simple * Y Axis * X Axis * Label Cases by Options * Exclude cases listwise * Display chart with case labels Analyze Classify Hierarquical Cluster Variables (s) Label Cases by Cluster * Cases Display * Statistics * Plots Statistics * Agglomeration schedule * Proximity matrix * None Plots * Dendogram * None Method * Nearest neighbor * Interval – Squared Euclidean distance * None Save * Single solution – Number of cluesters Analyze – Descriptive – Explore * Dependent List * Factor List * Display – Both Analyze – Classify – Kmeans * Variables * Label Cases by * Number of Clusters * Method – Iterate and......

Words: 340 - Pages: 2

Introduction to Spss

...Introduction to SPSS INTRODUCTION TO SPSS Dr. Sarimah binti Abdullah. M.D(USM) MCommMed.(Epid & Biostat) (USM) • SPSS environment • Describe the menu options & toolbars Unit of Biostatistics & Research Methodology Universiti Sains Malaysia SPSS Environment • Data editor – Data view – Variable view • Viewer - output • Pivot table editor • Chart editor • Text output editor • Syntax editor • Script editor Data editor - Data view - Variable view Viewer – output – Display all statistical result • Tables • Charts – Allow to edit – Save – Access to • pivot table editor • Text output editor • Chart editor • Move between SPSS and other application Viewer - output Pivot table editor 1 Chart editor • Edit – – – – – Colour Font Axes Rotation Chart type ENTER VARIABLES ENTER VARIABLES ENTER VARIABLES ENTER DATA 2 ENTER DATA SAVE EDIT VIEW SELECT CASES 1 3 2 6 4 5 7 3 TRANSFORM : Compute ALL CASES DELETE BMI = wt(kg)/ht(m)2 TRANSFORM : Recode BMI Categorize TRANSFORM : Recode BMI_gp : 1. Underweight =23 BMI_gp 1. Underweight 2. Normal 3. Overweight 1 DESCRIPTIVE STATISTICS 6th basic data 2 2 3 9 4 6 8 5 7 4 OUTPUT Statistics N Valid Missing gender 10 0 race 10 0 gender Frequency 5 5 10 Percent 50.0 50.0 100.0 race Frequency 6 3 1 10 Percent 60.0 30.0 10.0 100.0 Valid Percent 60.0 30.0 10.0 100.0 Cumulative Percent 60.0 90.0 100.0 IHD 10 0 BMI_gp 10...

Words: 930 - Pages: 4

Spss

...Abstract Purpose: The aim of this assignment is to test some of the main questions that were raised regarding to customers satisfaction about the services that they received from X Bank. Methodology: in order to test those questions and to measure customers’ satisfaction, we used SPSS program, which is the most compatible program for social science tests. So, our analyses were focused by using SPSS tools like: Descriptive statistics and Frequencies likewise cross tabulation and chi-square, also independent test and finally correlation. Findings: Throughout our analyses we were able to find some interesting results regarding to customers opinion for banks services and quality, for instance: There is statistical significant difference when it comes to gender loyalty to the bank, after the chi-square is less than 0.05, also it was clear that there is no correlation between age and perceptions of overall services 0.466. In addition, via our analyses there is a strong correlation between perceptions about service quality and co-operating with the bank in the future 0.867 at the 0.01 level. Table of Contents Introduction ……………………………………………………………………………… 3 Data analyses …………………………………………………………………………….. 4 Conclusion ………………………………………………………………………………. 14 Introduction Nowadays, being able to measure customers’ satisfaction is the main point to develop and sustain business. Organizations which are able to fulfil customers’ needs and wants they achieve to spread their......

Words: 2622 - Pages: 11

Spss Sample

...This final paper project is based on the data calculated using SPSS software. SPSS is the software that can give confidence predictive results of what will happen next so we can make smarter decision, solve problems and improve outcomes. For this project, I am going to use SPSS as my analyzing tool to predict and analysis the data by using several model of calculation. The database I choose is the Employee Attitudes data provided under course material. This is my interested field and I am going to use SPSS to make a prediction. Data Source: EmployeeAttitudesStudents.sav from course material. This database contains information collected in a survey of nearly 1,000 employees of Seminole County Government, Florida. Questions regarding working conditions, compensation, quality of management, etc were asked. Variables in this file are all categorical (mostly ordinal, with a couple of nominal) so they would be appropriate from multiple regression analysis. Statement of Problem According to the research material I found online, Salary Basics - Developing a Strong Compensation Philosophy, good payment attract and retain employees for the company. In order to analysis this situation, I choose two variables as my main factor. The first one is the question "I am paid as well as other organizations with similar jobs", and the second question is "Years worked for Seminole Country Government". So here H0 null hypothesis is that Pay rate compared with other company does not affect......

Words: 821 - Pages: 4

Maglev Train

...Trends in increased mobility of large masses with changing lifestyle for more comfort are leading to congestion on roads with automobiles. Besides, increasing pollution levels from automobiles, depleting fuel resources, critical dependence on the fuel import and due to a limited range of mobility of buses and cars the need for fast and reliable transportation is increasing throughout the world. High-speed rail has been the solution for many countries. Trains are fast, comfortable, and energy-efficient and magnetic levitation may be an even better solution.Development of magnetic levitated transport systems is under progress in developed countries and it is just a matter of time they make inroads to India as well. Therefore, it will be interesting to know about the science and technology behind mass ground transport system known as "magnetic flight". A LITTLE HISTORY In 1922 a German engineer named Hermann Kemper recorded his first ideas for an electromagnetic levitation train. He received a patent in 1934 and one year later demonstrated the first functioning model. It wasn't until 1969, however, that a government-sponsored research project built the first full scale functioning Transrapid 01. The first passenger Maglev followed a few years later and carried people a few thousand feet at speeds up to 50 mph. The company, Munich's KraussMaffei, which built the first Transrapid, continued to build improved versions in a......

Words: 7837 - Pages: 32

Introduction to Spss

...UQ Business School MKTG7510 Market and Consumer Research Introduction to SPSS Course Coordinator: Dr Ravi Pappu Introduction to SPSS This is a brief on how to use SPSS. The purpose of this chapter is to introduce you to SPSS. You are encouraged to actively access the interactive help of SPSS and ask your tutor questions if you get lost. You are expected to spend time outside of class (i) familiarising yourself with SPSS and (ii) completing the homework exercises to complete the Assignment 2 (Research Report) for assessment (20% of your MKTG7510 Grade). SPSS is accessible in all computer labs in Building 39A and 35. Please check current times of access to the computer labs and plan your study time accordingly. 1. How to create a new project? (1) Click on the ‘Start’ menu. Click on ‘All Programs’. (2) You will find the folder ‘Data Analysis and Stats Programs’ - click it to open the folder. (3) Click on the ‘IBM SPSS statistics’ folder. Click on the ‘IBM SPSS Statistics’ icon. (4) Once SPSS is open, the screen (see Fig. 1) asks you what you would like to do: either type in the data manually, or find an existing data file (as circled below). Figure 1: Create a New Project MKTG7510 Market and Consumer Research S1-2014 P. 1/20 2. What are the main components of an SPSS ‘project’? When you open a new ‘project’ you will see the Data Editor window where the raw data are visible. However, there are multiple windows that allow you to interact with the......

Words: 3013 - Pages: 13

Spss Assignment

... UNS/CASS DBA Program Subject: Assignment of the Quantitative and Qualitative Research Methodology Lecturer: Name: Submission Date: SPSS Assignment Suppose we have captured 1,500 records from Century 21 Real Estate Company. They have recorded the properties’ market values at Dec 31, 2010 & Dec 31, 2011. 1. Draw a histogram with properties’ building footages, and their market value in 2011. Discuss the characteristics of those 2 distributions. 2. Test whether the average property market value in 2011 is significantly different from $4,750,000 at 1% level of significance. 3. Suppose the 1,500 properties are separated into 2 districts: T.S.T. (Group 1) & Jordan (Group2). Test whether there is any difference between the 2 districts in year of 2010 at 1% level of significance (Assume Equal Variances). 4. Test whether the average property market value in 2010 is significantly different from those in 2011 at 3% level of significance. Answers: 1. Draw a histogram with properties’ building footages, and their market value in 2011. Discuss the characteristics of those 2 distributions. Answer: The histograms, one shows the properties by their market values while another by their sizes in 2011 are showed below.  The values of skewness and kurtosis of the first histogram in Figure 1.1 (that is, by the property market values) are 0.201 and -1.112 respectively, while the values for a normal distribution should be both zero (Table 1.1). The......

Words: 1684 - Pages: 7

Maglev Train

...Intrpduction : Maglev systems are becoming a popular application around the globe. Maglev trains are popular in transportation stations in big countries like Germany, China, Japan and the United States of America due to the demand for high-speed transportation, as the general public transportation services become more congested with increase of population. Maglev trains are magnetically levitated trains that traverse in a very high speed, with only electricity being its main source of energy. The train propels forward without any friction from moving mechanical parts. It has many advantages with minor drawbacks. The basis of maglev trains mechanisms are magnetic levitation. This is achieved with the principal of repulsion and attraction between two magnetic poles. When two magnets have the same poles, it will repel with each other and when it has different poles, the result would be otherwise. There are currently three known maglev suspension systems. In this project report, we will be covering the basic principals of Electrodynamic Suspension Systems (EDS), Electromagnetic Suspension Systems (EMS) and Inductrack. The three suspension systems each have different characteristics and special features. While EDS and EMS both use only the interaction of magnets and superconductors, Inductrack uses coils on the track underneath the train body. All three suspension systems work under the same principal of magnetic levitation covered in this project report. The maglev......

Words: 3333 - Pages: 14

Spss

...Assignment 1 The aim of this assignment is for you to practise using SPSS to analyse data. You should attempt each of the questions detailed on the following pages using the SPSS Survival Manual as your guide. You will need to have read through the SPSS Survival Manual first to familiarise yourself with its contents and to revise the various statistical procedures covered. You will be asked to interpret some output generated by SPSS. For a number of the questions in this exercise you are required to report the results of analyses performed on the data file. These should be formatted as you would present them in a research report. Full details should be provided concerning the analyses performed, assumptions that were checked, and the results obtained. The more practice you get with this process, the easier it will be for you to write up the results of your analyses. Details on how to structure a report are available on AUTonline. Part A 1. A market researcher is interested in the coffee drinking habits of males and females. He asks a sample of male and female office workers to record the number of cups of coffee they consume during a week. (a) Which parametric statistical technique could the researcher use to determine if males and females differ in terms of the number of cups of coffee consumed in a week? Justify your answer and describe how you would obtain this statistic using SPSS. Independent-samples t-tests (b) What are the key values you would......

Words: 369 - Pages: 2

Spss

...SPSS Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) is a quantitative analysis software. It is a great tool for quantitative data. It can handle complex data manipulations and analyses. SPSS is among the most widely used programs for statistical analysis in social science. SPSS is the software for the numerical analysis. SPSS was acquired by IBM in 2009 for $1.2 billion. SPSS is a great for predictive analysis to help your organization anticipate change so that you can plan and carry out strategies that improve outcomes. Predictive analysis has come of age as a core enterprise practice necessary to sustain competitive advantage. By applying predictive analytics solutions to data you already have, your organization can uncover unexpected patterns and associations and develop models to guide front-line interactions. This means you can prevent high-value customers from leaving, sell additional services to current customers, develop successful products more efficiently, or identify and minimize fraud and risk. Predictive analytics gives you the knowledge to predict…and the power to act. Enterprise data is a priceless strategic asset because it represents the aggregate experience of an organization, the very history of its interactions with customers. Each customer response (or lack thereof), purchase decision, acquisition, outright defection, act of fraud, credit default, and complaint of a faulty product component provides the enterprise experience from which to......

Words: 532 - Pages: 3

Statistics and Spss

...Marketing Research Fall 2011 Exercise: SPSS 5. Hypothesis test The MBA programme leader is interested to know if there is any significant average age difference between males and females and if there is which is the older group. a. Suggest a null hypothesis and an alternative hypothesis for testing the mean age for male and female students. μ0: The average ages of males and females are the same. μ1: The average ages of males and females are not the same. b. Carry out an appropriate test to compare the mean age for the two sexes, and interpret your results. Since the goal is to compare two means and that the data is of ratio scale, One-Way ANOVA is the appropriate test. Here we have gender as the factor and age as the dependent variable, and we choose the common 0.05 level of significance. Figure 5.1 is the resulting ANOVA table. | | | | | | |3.131a |2 |.209 | | |3.433 |2 |.180 | | |.543 |1 |.461 | | |40 | | | Figure 6.1 Cross table of satisfaction and sex at α=0.05 The p-value, which is 0.209, is very obviously greater than our chosen level of significance, 0.05. The null hypothesis...

Words: 659 - Pages: 3

Maglev Train

...scientist, created a theory that trains could be lifted off the tracks by the use of electromagnetic rails. Many assumptions and ideas were brought about throughout the following years, but it was not until the 1970’s that Japan and Germany showed interest in it and began researching and designing. The motion of the Maglev train is based purely on magnetism and magnetic fields. This magnetic field is produced by using high-powered electromagnets. By using magnetic fields, the Maglev train can be levitated above its track, or guideway, and propelled forward. Wheels, contact with the track, and moving parts are eliminated on the Maglev train, allowing the Maglev train to essentially move on air without friction. [pic] FIGURE[1] BASIC PRINCIPLE OF MAGLEV TRAIN Maglev can be used for both low and high speed transportation. The low speed Maglev is used for short distance travel. Birmingham, England used this low speed transportation between the years of 1984 and 1995. However, engineers are more interested in creating the high-speed Maglev vehicles. The higher speed vehicle can travel at speeds of nearly 343mph or 552 km/h. Magnetic Levitation mainly uses two different types of suspension, which are Electromagnetic Suspension and Electrodynamic Suspension. However, a third suspension system (Intuctrack) has recently been developed and is in the research and design phase. These suspension systems are what keep the train levitated off the......

Words: 4370 - Pages: 18