Szegenyseg a Globalizacio Tukreben

In: Social Issues

Submitted By soncike
Words 2492
Pages 10
Zsigmond Király Főiskola

Szegénység a globalizáció tükrében

Házi dolgozat

Név: Sándor Zoltán
EHA kód: SAZTACZ: ZSKF
Szak: Nemzetközi Tanulmányok
Tagozat: Levelező II. évf.

Budapest, 2013. május 3.

Mielőtt dolgozatom témájának konkrét részletezésébe kezdenék, röviden kitérnék azokra a gondolatokra, amiket egyes neves gondolkodok, közéleti személyiségek fogalmaztak meg a globalizációról. Egy általános definíció szerint, a globalizáció nem más, mint az a folyamat, amelynek következtében a különböző országok gazdaságai egymással szorosan összekapcsolódnak, ami lehetővé teszi a termékek, a szolgáltatások, tőke és tudás szabad áramlását. Joseph Schumpeter „pusztító teremtésnek” tartja, amiért a fejlett világ is nagy árat fizet majd. Ankie Hoogvelt szerint: „A globalizáció az erős hatalma a gyenge felett. 20-80- as világot fog teremteni, amelyben csak a lakosság 20 százalékának lesz haszna a globalizációból.” Jerry Mander és Edward Goldsmith véleménye: „A globalizáció az ipari forradalom óta először, teljesen átalakítja a világpolitikai és gazdasági rendjét.” E. Luttwak így ír: „A globalizáció fő jellemzője, hogy a termelés óriási mértékben haladja meg a helyi piac igényeit, és ez a termelés bármikor odébbáll, ha máshol olcsóbb termelési feltételeket talál, hátrahagyva az elbocsátott emberek tömegeit.” C.E. Morrison gondolatai a következők: „Egyrészről jelenti a globalizált termelést, marketinget, kereskedelmet és pénzmozgásokat, valamint az egyes országok egymástól való függőségének erősödését, a külföldi tőkebefektetések növekvő értékét, a legális és illegális munkaerő-áramlást, és a turizmus növekedését. Jelenti továbbá az ötletek, tudás, normák és értékek szabad áramlását és egymásra hatását. Rendkívül összetett fogalom, melyről nehéz pontos definíciót adni. A legcélravezetőbb az, ha magát a globalizálódás jelenségét próbáljuk…...

Similar Documents

Alternatív Hitelszolgáltatások Megjelenése Magyarország Fogyasztói Hitelpiacán

...segíthetik, vagy gátolhatják. 28 3 A pénzügyi válság Az elmúlt évek gazdasági folyamatai egyértelmően átformálták a pénzügyi piacok egészét. Az Amerikai Egyesült Államokból kiinduló válság, és az azt felerısítı gazdasági visszacsatolások hatására a pénzügyi intézmények jelentıs veszteséget szenvedtek el mind ügyfélbázisuk, mind saját pénzügyi stabilitásuk terén. Elkerülhetetlenné vált az addigi mőködési elvek felülvizsgálata, és egy új szemlélető üzleti viselkedés kialakítása. 3.1 A pénzügyi válság kialakulása Amerikában A 90’-es évek közepétıl tartó lendületes makrogazdasági expanzió elhitette a gazdaság szereplıivel, hogy a tartósan magas növekedés nem csupán lehetséges, hanem elvárható jelenség. Igaz, a 2000’-es években a globalizációs folyamatok felerısödésével, egyre több vállalat helyezte át tevékenységét a kedvezı mőködési költségeket kínáló fejlıdı országokba, de az ez által megtorpanó bérnövekedések hatását a fogyasztói árindexekre ideiglenesen ellensúlyozták a feltörekvı államokból olcsón beszerezhetı importtermékek. 2. számú ábra: Az éves reál GDP növekedésének alakulása az Egyesült Államokban. Saját szerkesztés, adatforrás: MNB E mellett a FED által alkalmazott laza monetáris politika következtében tartósan negatív reálkamat a pénzmennyiség roppant gyors növekedését eredményezte, ami paradox módon mégsem vezetett jelentıs mértékő inflációhoz (Surányi, 2008). A pénz értékének 29 romlása egyedül az ingatlanok, és a pénzügyi befektetési......

Words: 22739 - Pages: 91

Gólt Szerez a Gazdaság

...__________________________________________________41 3.2. AZ ÜZLETI STRATÉGIÁK, STRATÉGIATÍPUSOK A LABDARÚGÁSBAN__42 3.2.1. Sikerkör-stratégia ________________________________________________42 3.2.2. Transzferstratégia ________________________________________________43 3.2.3. Kereskedelmi stratégia ____________________________________________43 3.2.4. L’art pour l’art stratégia___________________________________________44 3.2.5. Szinergiastratégia ________________________________________________44 3.2.6. Milliárdosok hobbija ______________________________________________45 3.3. A FUTBALL „SZÉTGLOBALIZÁLÓDÁSA” ____________________________46 4 3.3.1. A globalizáció fogalma ____________________________________________46 3.3.2. Globalizáció a futballban __________________________________________47 3.3.3 A túlzott globalizáció ______________________________________________47 4. KIÉRTÉKELÉS, GAZDASÁGI ÉS SPORTSZAKMAI VÍZIÓK A KÖVETKEZİ ÉVTIZEDRE ___________________________________________________________49 4.1. KIÉRTÉKELÉS ____________________________________________________49 4.2.SPORTSZAKMAI VÁLTOZÁSOK _____________________________________50 4.2.1. A „6+5-ös szabály” ______________________________________________50 4.2.2. Az UEFA „saját neveléső játékos” szabálya ___________________________50 4.2.3. Fizetési és átigazolási „sapka”______________________________________51 4.3. GAZDASÁGI VÍZIÓK A KÖVETKEZİ ÉVTIZEDRE_____________________51 4.3.1. A mechandising piacon töretlen......

Words: 13889 - Pages: 56

The Psychological and Business-Related Effects of Gift Giving (Hungarian)

...vált. Azonban a hinduk felismerték ennek a jogi rendszernek a veszélyeit: az ajándék túl erős köteléket alakít ki az adományozó és az ajándékozott között, ami miatt az ajándékozott függőségi viszonyba kerül az ajándékozóval, ezért az elfogadás veszélyes. A jogi forma így kezdett veszíteni érvényéből, amit a germán jog felismerései is elősegítettek, mivel rájöttek, hogy a „gift” lehet ajándék és méreg is14. Ennek hatására megindult egy olyan folyamat, amely során az ajándékozás önkéntessé vált, és célja nem valakinek és javainak a birtoklása, hanem az egyén szeretetének, tiszteletének megszerzése lett. A pénz megjelenése sok változást hozott az érdekmentes cseréhez képest, például a haszonelvűség előtérbe kerülését. Manapság jellemző a globalizáció hatására a helyi kultúrák megszűnése, a személytelenség, a felszínesség, az individualizmus, a gyors életstílus, ami miatt eltávolodnak az emberek egymástól, és nehezebb mélyebb kapcsolatokat kiépíteni és ápolni. Ezért az ajándékozás gyakorlatában felmerült a múlthoz való visszatérés, vagyisakárcsak a primitív népeknél-a személyes kommunikáció igénye újra megjelenik, aminek fő eszköze az ajándékozás, amely kereskedelmi értékén felül érzelmi, eszmei értékkel is bír. 2.1.3. Az ajándékgazdaság jellegzetességei Napjainkban tehát az ajándékgazdaság alapelveihez való visszatérés motívumai jelennek meg, amelynek alapjait Turner fektette le. Turner az ajándékozás történeti fejlődése alapján megfogalmazta a különböző gazdasági rendszerek......

Words: 12169 - Pages: 49

Business Communication Between People with Different Cultural Backgrounds

...(FitzGerald 2003: 21). Samovar and Porter (1991:108) claim that ‘in the study of human interaction, it is important to look at cultural values, but in the study of intercultural communication it is crucial’. In their comments the respondents highlighted that in the 21st century globally employable graduates are needed who do possess intercultural empathy. This is already an urgent need in the business world where multicultural encounters have become a common practice. References Bakacsi, Gy., Takács, S. (2002). Eastern European Cluster: Tradition and transition. Journal of World Business, vol. 37, 69-80. Borgulya, I. (2007). A munkával kapcsolatos értékek Közép-Kelet Európában – Nemzetközi felmérések tükrében. Vezetéstudomány, vol. 38 (7-8), 51-66. Cseh, H. (2005) Globalizáció régen és ma. In Solt, K. et al. (eds) Ünnepi dolgozatok. Győr: Széchenyi István Egyetem. 7-14. Clyne, M. (ed) (1992). Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Berlin: Mouton de Gruyter. Ellwood, W. (2001). No-Nonsense Guide to Globalisation. London: Verso Publishing. FitzGerald, H. (2003). How Different are We? Spoken Discourse in Intercultural Communication. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. Geertz, C. (1974). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 1(19): 121 – 129 (2009) CD-ROM. ISSN: 1943-6114 © InternationalJournal.org Glaser, E., Kaar, A. (2007). Missing Cues: Understanding Communication......

Words: 3718 - Pages: 15

Analyzing Jamaica as a Crisis Area in the World (in Hungarian)

...kilépéssel. Utolsó gyarmati kormányzója magyar származású volt, Lord Balogh Tamás volt. Erős gazdasági növekedés (évente 6%) jellemezte a függetlenné válás első tíz évét, amely időszakban konzervatív kormányok vezették az országot, sikeresen (miniszterelnökök: Alexander Bustamante, Donald Sangster, Hugh Shearer). Nagyarányú tőkebefektetés érkezett a bauxitbányászatba, az alumíniumkohászatba, az idegenforgalomba, a gyáriparba és jóval kisebb arányban mezőgazdaságba. A XX. században, Jamaica gazdasági „boom”-ja is a bauxit és az alumínium 1940-es felfedezés után következett be. Az első évtized sikeressége és derűlátása egyre nagyobb érzékenységet eredményezett az egyenlőtlenséggel szemben, a növekedés hasznából nem részesülő városi szegénység sorsával szemben. A lassuló világgazdaság és ez, a választókat kormányváltásra ösztönözte 1972-ben. A Nép Nemzeti Pártját emelték kormányra (PNP). Az új kormánypolitika nagyobb szociális igazságosságra törekedett az oktatásban és az egészségügyben, de az ország gazdaságilag egyre inkább hanyatló tendenciát mutatott. 1980-ban a nemzeti össztermék 25%-kal maradt el az 1972-es szinttől. A külső és belső eladósodottság egyre nőtt, emellett pedig nagy volt a költségvetési hiány is. Az IMF (Nemzetközi Valutaalap) általa meghatározott megszorító intézkedések végrehajtására kényszerítette a kormányt. A gazdasági hanyatlás az 1980-as évek közepéig tartott, amit a legnagyobb és a harmadik legnagyobb alumíniumgyártó termelésének leállítása......

Words: 14747 - Pages: 59

Veřejné Vlastnictví V Právu a Společnosti (a Közvagyon És a Jog És Társadalom)

...szenvednek. Jelen társdalmi helyzetünknek több kiváltóoka, következménye s ezzel együtt hatása van, habár megesik hogy néha nehéz az okot és okozatot megkülönböztetni egymástól. Vitathatalan azonban, hogy az állami és önkormányzati vagyonkezelés társadalmi életünk egy olyan területe, ahol a „köz“ és a „magán“ látványos ütközőpontja található, még ma is, mikor az 1989-es rendszerváltás 20. évfordulóján azt vagyunk kénytelenek tapasztalni hogy a jog és a társadalom a mai napig nem tudott megoldani bizonyos közvagyon-kezelési kérdéseket és ezzel kapcsolatos társadalmi viszonyokat. Ebben lehet támaszunk a recenzált mű, mely a Cseh közvagyonkezelési tapasztalatokat és ajánlásokat igyekszik megfogalmazni, a cseh piacgazdaság elmúlt 20 évének tükrében. A könyv szerzője közel negyed évszázada tevékeny és állandó kutatója vagyonjogi kérdéseknek és közvetlen végrehajtója is az állami vagyon kezelésének a Cseh Kormány tanácsadó szervei által. Szakterületeként mindenekelőtt a közvagyon (mind állami, mind önkormányzati) kezelésének jogi aspektusait jelölhetjük meg. Havlan Petr egyike azon kevés szerzőknek, akik a saját szakterületükön nemcsak hogy pontos elképzeléssel, elméleti és metodológiai tudásalappal rendelkeznek, hanem a jogalkalmazást is alaposan ismerik, több évtizedes gyakorlati tapasztalatuk révén. Így a könyv egy mély, elméleti-doktrinális alapot ötvöz a gyakorlati élet tapasztalataival, minek folytán a Cseh jogi szakirodalom egyik központi szakkönyvét jelenti a közvagyon......

Words: 1282 - Pages: 6

Land Grabbing

...de Medeiros, Leonilde. 2007. Social movements and the experience of marker-led agrarian reform in Brazil. Third World Quarterly, 28(8), 1501–18. Sommerville, M. 2011. The global land grab and marginalization in Canada: the case of One Earth Farms. A paper presented at the Land Deal Politics Initiative (LDPI) conference on land grabs, IDS University of Sussex, April 2011. Available from: www.iss.nl/ldpi [Accessed 15 January 2012]. Spoor, M. 2002. Policy regimes and performance of the agricultural sector in Latin America and the Caribbean during the last three decades. Journal of Agrarian Change, 2(3), 382– 401. ´ Teubal, M. 1995. Internacionalizacion del capital y complejos agroindustriales: impactos en ´ America Latina. In: M. Teubal, Globalizacio´n y Expansio´n Agroindustrial: ¿Superacio´n de la Pobreza en Ame´rica Latina? Buenos Aires: Ediciones Corregidor, pp. 45–79. Teubal, M. 2009. La Lucha por la Tierra. In: N. Giarracca and M. Teubal, eds. La Tierra es Nuestra, Tuya y de Aquel: Las Disputas por el Territorio en Ame´rica Latina. Buenos Aires: Antropofagia, pp. 205–29. Teubal, M. 2005. Transformaciones Agrarias en la Argentina. Agricultura Industrial y Sistema Alimentario. In: N. Giarracca and M Teubal, eds. El Campo en la Encrucijada. Estrategias y Resistencias Sociales, Ecos en la Ciudad. Buenos Aires: Alianza Editorial, pp. 37–78. UNEP. forthcoming 2012. Land. In: UNEP, Global Environmental Outlook (GEO) 5. UNEP. ´ ´ Urioste, Miguel, 2011. Dinamica del mercado de la......

Words: 15852 - Pages: 64

Greek

...alapján készült. Görög a görög válság 1. ábra 113 A görög GDP változása, 2007–2013 (Mrd. euró és százalék) 240 230 220 210 200 190 180 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4 2 0 -2 -4 -6 -8 GDP volumen milliárd euró GDP folyóáron milliárd euró GDP volumen éves változás folyóáron (jobbtengely) Forrás: Eurostat Statistics Online. E sorok írásakor azonban már látszik, hogy a 2012-es visszaesés valószínűleg még az előrejelzésnél is nagyobb lesz, és 2013-ban is folytatódik, a kumulált GDP-csökkenés tehát elérheti a 25 százalékot. 2013-ra egyre romló, októberben már 3,8 százalékos csökkenéssel számoló prognózisok is napvilágot láttak.2 A növekedés 2014 előtt a legjobb esetben sem indul meg. 1) A görög válság a statisztika tükrében A visszaesésben egyértelműen a belföldi fogyasztás drasztikus (2007 és 2012 között 17,3 százalékos) visszaesése játszotta a fő szerepet, ezen belül pedig mindinkább az évről-évre gyorsuló ütemben csökkenő lakossági fogyasztás. Ez együtt járt az import visszaesésével és az export növekedésével, ami kedvez a folyó fizetési mérlegnek, azonban még inkább visszafogja a beruházásokat. A beruházások 2007 és 2011 között éves szinten mintegy 25 milliárd euróval, a GDP 25,9 százalékáról 14,9 százalékára estek vissza, és még ha – mint az EU várja – nőnének is 2013-ben, komolyabb fellendülésük a közeljövőben sem várható (2. ábra). Bár 2012 nyarán az ipari termelés a 2 Reuters (2012c); Bouras (2012). 114 Artner......

Words: 5654 - Pages: 23

Green Environment

...question of whether they use environmental or sustainability accounting, and in which form, and to what extent, they analyse the information provided to them; to prepare a case study to show how a sustainability accounting system should be operated in practice. Acknowledgements The described work was carried out as part of the TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 project in the framework of the New Hungarian Development Plan. The realization of this project is supported by the European Union, co-financed by the European Social Fund. REFERENCES ACCOUNTING LAW C., 2000, Hungary ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK FEJLESZTÉSI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZET (2005): A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében (Environment-friendly management and sustainable development in relation to regulation and control). Kézirat, ÁSZ FEMI ALMÁSSY, D. (2006): Zöld számvitel (Green accounting). In: Pál, T. (ed.): Számviteli rendszerek (pp. 69-106). Economix Kiadó, Miskolc ALMEIDA, M.F. (2006): Sustentabilidade Corporativa, inovação tecnológica e planejamento adaptativo, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica ARAS, G. & CROWTHER, D. (2008): Evaluating Sustainability: a Need for Standards. Social and Environmental Accounting, 2(1), 19-35 BANSAL, P. (2005): Evolving sustainably: a longitudinal study of corporate sustainable development. Strategic Management Journal, 26, 197-218 BRUNDTLAND REPORT (1987): Our Common Future, Oxford: Oxford......

Words: 6871 - Pages: 28

Uhgfvh

...B2 szint Írott szöveg alkotása célnyelven - A megadott szempontok figyelembevételével 160 (+1- 10) Szó terjedelemben készítsen rövid beszámolót a magyar munkaerőpiac helyzetéről az alábbi szöveggel kapcsolatban. A demográfiai folyamatok nem sok örömre adnak okot, nagyon kevés gyerek születik, és alacsony a hazánkban is öregszik a társadalom, ráadásul több országban foglalkoztatottság. Az európai népesség öregedése, az egyszemélyes háztartások számának növekedése egyre nagyobb terhet ró a nagy jóléti és elosztórendszerekre. Altalános jelenség, hogy a szegénység leginkább az egyszülős háztartásokat fenyegeti, és a gyerekszám növekedésével ott is nő a szegénység kockázata, ahol a két szülő együtt él. - Írásában térjen ki az alábbi szempontokra: - - - egyre magasabb nyugdij és egészségügyi kiadások, egyre kevesebb aktív kereső, adófizető a születési ráta növelésének módjai, p1: munkalehetőség a GYES-en lévő kismamáknak a szegénység problémájának a kezelése munkahelyteremtéssel, a munkaerő mobilitásának növelésével A feladat megírásához 60 perc áll rendelkezésére. Egy- és kétnyelvű általános szótár használható. B2 szint Írott szöveg alkotása célnyelven - A megadott szempontok figyelembevételével 160 (+1- 10) szó terjedelemben készítsen hallgatói beszámolót külföldi ösztöndíj áról az alábbi szöveggel kapcsolatban. Hallgatóként az ERASMUS program keretében az Európai Unió országaiban lehet részképze’sen részt venni legalább egy szemeszteren keresztül, de maximum egy......

Words: 14946 - Pages: 60

Supply Chain

...adequate place in the second or third line than where they are now. 73 K. Demeter, A. Gelei, I. Jenei: The effect of strategy on the use of supply chain management tools On the basis of this research we discovered References several prospective research topics. • Perhaps the most important one is to try to identify how the capabilities of suppliers can be determined and developed. As we could see, the Bensaou, M. (1999): Portfolios of Buyer – Supplier Relationships, Sloan Management Review, Summer, pp.35-44 majority of Hungarian suppliers are capacity Bayer, J. – Czakó, E. (1999) A stratégiai vezetés focused, and this supplier type will lose more and sajátosságai a globalizáció közepette (The nature more markets, as the customers require more flexibility and new activities (design) from them. Thus these companies need help in developing new capabilities. • Secondly, it seems to be interesting, why car makers selected the interviewed suppliers as the best ones? What are the factors which determine of the strategic leadership amidst of globalization), Vezetéstudomány, Vol. 2, pp. 1424 Chikán, A. – Demeter, K. (2003): Some effects of globalisation on manufacturing practice, Society and Economy, Vol. 25, No. 3, pp. 321-335 the quality of their relationship, and the quality of Christopher, M. – Jüttner, U. (2000): Supply Chain the supplier? To what extent is it......

Words: 7204 - Pages: 29

Andorka Rudolf

...intervallum- és aránymérő szinten mért változóink vannak, ezeknél kiszámíthatjuk a statisztikáknál szokásos legegyszerűbb mutatókat: a középértéket és a szóródás különféle mutatóit. A középértékek közül legtöbbször a számtani átlagot használjuk. Néha célszerű a mediánt is kiszámítani, főleg ha a változó elosztása erősen eltér a normális elosztástól. A harmadik középérték, amelyet ki szoktunk számolni a módusz: ez az a kategória, amelybe a vizsgált populációból a legtöbben tartoznak. 4. EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG Alapfogalmak Minden mai társadalomban vannak szegények és gazdagok, hatalmasok és a hatalomnak kiszolgáltatottak, olyanok, akik el tudják érni, amit szeretnének, és ezért elégedettek, és olyanok, akiknek nem sikerül életcéljaikat megvalósítani, ezért elégedetlenek. Ezt a jelenséget nevezzük egyenlőtlenségnek. A szociológiának kezdetei óta egyik központi kutatási témája az, hogy mekkorák az egyenlőtlenségek, hogyan alakul – nő vagy csökken – a szegénység, mi az oka és hogyan lehet enyhíteni. Egyenlőség – egyenlőtlenség A társadalmi egyenlőtlenségen azt értjük, hogy az egyének és családok, valamint különféle ismérvek alapján definiált társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban nagy különbséget mutat. Az egyenlőtlenségnek számos dimenzióját lehet megkülönböztetni. Ilyenek a jövedelem, a vagyon, a munkakörülmények, a lakásviszonyok, a lakóhely környezete, a műveltség, a szabadidő mennyisége és eltöltésének módja, az egészségi állapot,......

Words: 23836 - Pages: 96