Strategic Management

In: Business and Management

Submitted By phanloc92
Words 2226
Pages 9
II. PHÂN TÍCH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH
1. Những đối thủ cạnh tranh hiện tại:
Từ năm 1970 và 1980, các công ty quốc tế xâm nhập thị trường Mỹ, từ đó sự cạnh tranh trong ngành ô tô diễn ra ngày càng khốc liệt. Các công ty cạnh tranh trên cả giá và những khía cạnh không về giá. Sự cạnh tranh về giá làm giảm lợi nhuận vì đã bỏ đi đường biên giá-chi phí trong khi cạnh tranh không về giá (ví dụ như chiết khấu hay vay không lãi suất) làm tăng chi phí cố định (phát triển sản phẩm mới) và chi phí biên (tăng thêm đặc tính sản phẩm). Một lý do khác của tính cạnh tranh cao chính là sự hạn chế của cơ hội để các nhà sản xuất tạo khác biệt. Tất cả các công ty đều sản xuất xe hơi, xe tải hay xe địa hình. Trong những năm gần đây thị trường cũng xảy ra nhiều biến động, điều này cũng là một đe dọa lớn tới lợi nhuận ngành.
- Cấu trúc ngành: Thị phần ô tô tại Mỹ được nắm giữ chủ yếu bởi các công ty General Motors, Ford, Toyota, Honda, Chrysler. Kể từ sau khi GM gặp khủng hoảng và cần tới sự giúp đỡ từ chính phủ, tính cạnh tranh cũng tăng lên đáng kể. Vị trí của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu Hoa Kỳ đã thay đổi rõ ràng trong những năm gần đây. Thị phần của GM đã rớt từ 19.7% năm 2011 xuống còn 17.9% năm 2012. Trong năm 2012, chỉ số trung thành khách hàng của GM cũng đứng thứ 2 với 46.2% sau Toyota là 47.3%.

- Nhu cầu người tiêu dùng: Từ sau khủng hoảng nhiên liệu năm 2007 và khủng hoảng tài chính năm 2008, doanh số ô tô của Mỹ đã sụt giảm đáng kể vào năm 2009, tuy nhiên lượng tiêu thụ xe trong 3 năm gần đây đang trên đà đi lên do đó cho thấy sự cạnh tranh để giành thì phần diễn ra ngày càng gay gắt. Cụ thể hơn có thể nhận thấy doanh số bán của 2 nhà dẫn đầu là GM và Toyota bám sát nhau với khoảng cách rất nhỏ.

- Rào cản rời ngành: Ngành ô tô được biết đến là một ngành cần số vốn lớn, sử dụng nhiều nguyên vật liệu đắt tiền, hệ thống máy móc phức tạp và chi phí cao. Bên cạnh đó,…...

Similar Documents

Strategic Management

...1.0 WHAT ARE THE ELEMENTS OF STRATEGIC MANAGEMENT? Strategic management consists of the analyses, decisions and actions an organization undertakes in order to create and sustain competitive advantages. The strategic management process is made up of four elements: situation analysis, strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. These elements are steps that are performed, in order, when developing a new strategic management plan. Situation Analysis The situation analysis provides the information necessary to create a company mission statement. Situation analysis involves "scanning and evaluating the organizational context, the external environment, and the organizational environment" (Coulter, 2005). This analysis can be performed using several techniques. Observation and communication are two very effective methods. To begin this process, organizations should observe the internal company environment. This includes employee interaction with other employees, employee interaction with management, manager interaction with other managers, and management interaction with shareholders. In addition, discussions, interviews, and surveys can be used to analyse the internal environment. Organizations also need to analyse the external environment. This would include customers, suppliers, creditors, and competitors. Several questions can be asked which may help analyse the external environment. It examines the company’s relationship with its customers and...

Words: 2003 - Pages: 9

Strategic Management

...Strategy is a diverse term that is differently perceived by different people. However, here we are concerned with its meaning in relation to the higher management of organizations. Strategy may be defined as the direction and scope of an organisation over the long term, which achieve advantage in a changing environment its configuration of resources and competences as to fulfil the expectations of the stakeholders. For any plan to be successful, it is crucial to use the tool of effective management. Strategic management would be the right term to use here. Under the phenomenon of strategic management, organizations try to procure benefits by amalgamating realistic plans and meaningful actions. Strategic management is a phenomenon that can be classified into three elements. These are strategic position, strategic choices, and strategy implementation. Strategic position is central to the strategic management according to which any business entity must evaluate its position in relation to macro and micro environment. Macro environment includes the political, economic, social, technological, legal, and ecological factors. Obviously, a business organization cannot be immune to all these factors. A continuous change in the intensity of these factors means that their impact on the business will keep changing. Decisions are, therefore, should be taken by keeping in view these factors. Factors of micro environment also need consideration for assessing the capability of your......

Words: 922 - Pages: 4

Strategic Management and Strategic Competitiveness

...Strategic Management and Strategic Competitiveness Michael A. Clinton Professor Gerald R. Turner Business Administration Capstone- BUS 499 Jul 19, 2012 Science Applications International Corp. (SAIC) is currently one of the fastest growing companies here in the Charleston, SC area for the past few years. SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. The Company's approximately 41,000 employees serve customers in the U.S. Department of Defense, the intelligence community, the U.S. Department of Homeland Security, other U.S. Government civil agencies and selected commercial markets. Headquartered in McLean, Va., SAIC had annual revenues of approximately $10.6 billion for its fiscal year ended January 31, 2012. (About SAIC 2012) SAIC is rank number 5 on the Top 100 government contractors list of Washington Technology; with $4.1 billion in government contracts revenue and $1.4 billion in civilian contracts revenue and approximately 41,000 employees worldwide. SAIC is the principal defense contractor for Joint Intelligence Operations Capability-Iraq (JIOC-I), a capability that provides military forces with access to critical intelligence while......

Words: 1693 - Pages: 7

Strategic Management

...Strategic Managemen Essay Subject :s Strategic Management Topic : Is Business Strategy A Mixture Of Luck And Judgement, Opportunities And Design, Or More Of An Art Than A Science? Abstract Firms or companies today face a broad array of risks, problems and issues internal to them and external factors relative to increased international competition due to globalisation. Thus, strategic management is an activity necessary to be undertaken by firms who want to sustain their existence in today’s highly competitive environment. Firms need to develop strategies as they are managements’ game plan for growing the business, staking out a market position, attracting and pleasing customers, competing successfully, conducting operations, and achieving targeted objectives. Strategic management is the set of managerial decisions and actions that determines the longrun performance of a firm. The question however arises as to whether strategic management is an art or a science or that it is simply a mixture of luck and good judgement. Introduction Firms or companies today face a broad array of risks, problems and issues, be they strategic, operational, financial, customer, vendor, competitor, to name a few. Moreover, concerns about increased international competition brought about by the rapid globalisation phenomenon abound not only in the US but also in Europe with the further expansion of the European Union and in Asia and Latin America due to increased economic integration in......

Words: 3152 - Pages: 13

Strategic Management

...Strategic Management & Business Policy, 13e (Wheelen/Hunger) Chapter 1 Basic Concepts in Strategic Management 1) Strategic management is one decision that determines the short-term performance of a corporation. Answer: FALSE Diff: 1 Page Ref: 5 Topic: The Study of Strategic Management 2) In the externally oriented planning phase, plans are developed by heavily involving the input of managers from lower levels. Answer: FALSE Diff: 2 Page Ref: 5 Topic: The Study of Strategic Management 3) General Electric led the transition from strategic planning to strategic management during the 1980s. Answer: TRUE Diff: 1 Page Ref: 6 Topic: The Study of Strategic Management 4) One of the benefits of strategic management is a clearer sense of vision for the firm. Answer: TRUE Diff: 2 Page Ref: 6 Topic: The Study of Strategic Management 5) To be effective, strategic management must be a formal process. Answer: FALSE Diff: 3 Page Ref: 7 Topic: The Study of Strategic Management 6) Globalization is the internationalization of markets and corporations. Answer: TRUE Diff: 1 Page Ref: 8 Topic: Globalization and Environmental Sustainability: Challenges to Strategic Management 7) As more industries become global, strategic management is becoming less important in positioning a company for long-term competitive advantage. Answer: FALSE Diff: 2 Page Ref: 8 Topic: Globalization and Environmental Sustainability: Challenges to Strategic......

Words: 5592 - Pages: 23

Strategic Management and Strategic Competitiveness

...Strategic Management and Strategic Competitiveness Name Professor BUS 499 Business Administration- Capstone Strayer University- Maitland Campus April 13, 2014 Abstract The purpose of the paper is to research and understand how the changes of globalization and technology have impacted the Airline industry. This paper will also apply the industrial organization model and the resource-based model to determine how the Airline industry earn above-average returns. This paper will explain how the Airline industry’s success is through its mission and vision statements with Southwest Airlines as an example. Finally, this paper will evaluate how the importance each category of the stakeholder impacts are to the overall success of the Airline industry. Globalization and Technology In today’s business industry, the globalization process has become an important aspect and fundamental force. The elements that contribute to globalization is the environment, culture, regulation and technology and production. While the advancements globalization has increased greatly, so has the advancements in airline industry with their aircraft (Shevell, 1999). Globalization also provides a great amount of potential profits to nations and their corporations (Button, 2008). Air transportation has evolved into a major industry (Kroo, 1999). The airline industry’s continuously grows and is facilitated through its international......

Words: 1359 - Pages: 6

Strategic Management

...SYSTEMS APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT Amanda J. Gregory Centre for Systems Studies, Business School, University of Hull, Cottingham Road, Hull, HU6 7RX, United Kingdom, A.J.Gregory@hull.ac.uk ABSTRACT Strategic management involves decision-making about an organization's objectives together with the formulation and implementation of plans, particularly regarding the allocation of resources, to support their achievement. As such, strategic management is a dynamic and complex process involving consideration of internal and external factors, and the short and long term. The effectiveness of an organization’s strategic management can critically impact upon its viability and there are many reasons why the stategic management process may fail. Such reasons include failure to:  think creatively about the likely affects of plans  obtain external/internal participation and commitment  co-ordinate and control resources. In this paper it is argued that many of the reasons for failure may be attributed to the successive dominance of different reductionist approaches to strategic management. From a systems perspective it may be argued that such approaches represent partial approaches to strategic management that neglect the complex, embedded and dynamic nature of modern organizations. Accordingly, the reasons why strategic plans fail are taken to provide a framework for the evaluation of the potential contribution of a range of systems methodologies to the strategic management......

Words: 3830 - Pages: 16

Strategic Management and Strategic Competitiveness

...Strategic Management and Strategic Competitiveness Paul Warren Strayer University BUS 499 Dr. Hase November 2, 2014 Assess how globalization and technology changes have impacted the corporation you researched What is Globalization? How does it affect a company? What does it do for a country? What are some major benefits of going global? Who are the recipients of these benefits, if there are any? Let’s get started by answering the first question. “Globalization is the increasing economic interdependence among countries and their organizations as reflected in the flow of goods and services, financial capital, and knowledge across country borders” (Hitt, Ireland, Hoskisson, pg. 9. 2013). Starbucks, an American company headquartered in Seattle, Washington is one of the most global companies I know of with more than 20,000 stores in over 50 countries around the world. I have had the opportunity to enjoy the taste of home in at least 5 different countries, which are almost the same as home but more geared to the host country tastes. As you can see, going global allowed for expansion into different markets around the world, which in return lead to countries who supply products to reach those markets as well. For instance, Starbucks by coffee from places such as Africa, Latin America and Asia by doing so this creates jobs in those areas and increases export of goods. These are major benefits from all parties involved. Coffee drinker benefit the most as they...

Words: 1258 - Pages: 6

Strategic Management and Strategic Competitiveness

...Assignment 1: Strategic Management and Strategic Competitiveness BUS 499- Business Administration Capstone Professor Clayton Sinclair III April 17, 2015 Strategic Management and Strategic Competitiveness The company that I researched was The Clorox Company. The company was founded in 1913 and is a part of the household and personal care industry. According to (Forbes List, 2014), they are listed as number 98 on The Forbes list for the most innovative company and number 94 for the world’s most powerful company. They employ 8,400 employees and bring in a total sales of $5.65 billion. Clorox cleaning products consist of Tilex, 409, Pine-Sol, SOS, Clorox bleach, Formula 409, and Green Works. Their household products consist of Glad, Kingsford, Ever Fresh and Scoop Away. Their lifestyle products consist of Brita, Burt’s Bees, Hidden Valley and KC Masterpiece (The Clorox Company , 2014). Assess how globalization and technology changes have impacted the corporation you researched. The Clorox Company manufactures products in more than two dozen countries and markets them in more than 100 countries. Clorox products are available over 100 countries touching households and businesses in almost every region. They have consistently achieved competitive success while others failed to do so. Clorox Company international brands include: Agua Jane, American Heritage, Arco Iris, Arela, Astra, Bluebell, Bon Bril, Brimax, Clorinda, Emperatriz, Gumption, Handy Andy, La Negrita,......

Words: 1942 - Pages: 8

Strategic Management & Strategic Competitiveness

... Latrice Smith BUS 499 Week 2 Assignment 1: Strategic Management & Strategic Competitiveness Dr. Machuca 7/13/2014 Globalization is a concept that can be positive as well as negative as it refers to companies around the world and the effects it has on the global economy. Globalization can be referred to as a global movement that is integrating economic, financial, trade, and communications. Globalization will continue to be a force around the world because the global economy is continuing to be more dependent on each other. Even though globalization has been going on for centuries, there has been a new wave of policy and technological developments that have increased relations between trade and investment, and has led to a newer phase of global economic development ("What is globalization | Globalization101", n.d.). A positive outlook on globalization is the fact that there has been a reduction in the prices of goods and services throughout the world. It is reported that the volume of world trade has increased by 20 times, and the foreign investment between 1997 and 1999 has doubled from $468 billion to $827 billion ("What is globalization | Globalization101", n.d.). The negative aspect of globalization can be seen as a downfall for some companies that have not been keeping up with the demands of globalization and contributing to the some economies that are not the most stable because of unemployment and companies closing. Some can also argue that......

Words: 1527 - Pages: 7

Strategic Management

...INTRODUCTION TO STRATEGIC MANAGENT 1.0 Introduction This chapter introduces the concept of strategic management and provides an overview of strategic management. This chapter is divided into six sections. The first section explains the evolution of the strategic management concept. This is followed by the second section on definition of strategic management. The third section describes the context in which strategic management takes place. This is followed by the fourth section which covers the scope of strategic management. The fifth section shows some of the benefits of strategic management for organizations. Finally the sixth section describes the process of strategic management. Upon the completion of this chapter you should be able to: 1. understand the concept of strategic management 2. know the brief history of the strategic management concept 3. understand the definition of strategic management 4. know the context in which strategic management occurs 5. comprehend the scope of strategic management 6. describe the benefit of strategic management 7. know the strategic management process 1.1 Introduction to the Strategic Management Concept Strategic management is a concept that originated from the military field. The concept of strategic management was first applied in ancient battles. The period around 500 B.C. saw numerous battles that took place Greece and China. The early written record on strategic management can be traced back during this......

Words: 4525 - Pages: 19

Strategic Management

... Sample Assignment Assignment front sheet Qualification | Unit number and title | Pearson BTEC Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership (QCF) | Unit 1 Developing Strategic Management and Leadership Skills | Student name | Assessor name | | | Date issued | Completion date | Submitted on | | | | | | Assignment title | Strategic Management and Leadership Report (1 of 1) | ------------------------------------------------- LO | Learning Outcome | AC | In this assessment you will have the opportunity to present evidence that shows you are able to: | Task no. | Evidence(Page no) | 1 | Understand the relationship between strategic management and leadership | 1.1 | Explain the link between strategic management and leadership | 1 | | | | 1.2 | Analyse the impact of management and leadership styles on strategic decisions | 1 | | | | 1.3 | Evaluate how leadership styles can be adapted to different situations | 1 | | 2 | Be able to apply management and leadership theory to support organisational direction | 2.1 | Review the impact that selected theories of management and leadership have on organisational strategy | 1 | | | | 2.2 | Create a leadership strategy that supports organisational direction | 2 | | 3 | Be able to assess leadership requirements | 3.1 | Use appropriate methods to review current leadership requirements | 3 | | | | 3.2 | Plan for the development of future situations requiring leadership | 3 | | 4 | Be able to......

Words: 857 - Pages: 4

Strategic Management and Strategic Competitiveness

...Assignment 1: Strategic Management and Strategic Competitiveness Student’s name: Professor’s name: Course title: BUS 499 (Business Admin and Capstone) Date: Introduction When we talk about the largest coffeehouse company, the first thing that comes to your mind is Starbucks. Starbucks Corporation was launched in 1971, it corporation is based in Seattle, Washington and has more than 16,000 outlets all over the world. Starbucks always believe that serving the best coffee is there aim, there coffee beans are grown under highest quality standards and sourced using ethical practices. Starbucks s not only limited to selling coffee but also sells verity of products, viz. coffee (more than 30 blends and single origin premium coffees), handcrafted beverages (Frappuccino, smoothies, Tazo tea, fresh brewed coffee), Merchandise (coffee and tea brewing equipment, mugs and accessories, packaged goods, music, books and gifts), Fresh Food (Baked pastries, sandwiches, salads, oatmeal, yogurt parfaits and fruit cups) and Consumer Products (coffee and tea, ready to drink products and ice-creams). They also carry other brands under their trademark Starbucks Coffee, Seattle’s Best Coffee, Tazo Tea, Evolution Fresh, La Boulange and Torrefazione Italia Coffee (Starbucks, 2012). Impact of Globalization and Technology The corporation I researched was Starbucks. Starbucks is a worldwide corporation that operates in around 62 countries around the world. Just like every other corporation......

Words: 1942 - Pages: 8

Strategic Management

...1 Definition of Strategic Management Strategic management is the process where managers establish an organization’s long-term direction, set the specific performance objectives, develop strategies to achieve these objectives in the light of all the relevant internal and external circumstances, and undertake to execute the chosen action plans. Strategic management steps: • specifying an organization’s objectives, • developing policies and plans to achieve these objectives, • allocating resources to implement the policies Therefore, we can see that strategic management is a combination of strategy formulation and strategy implementation. It is the highest level of managerial activity, usually performed by an organization’s Chief Executive Officer (CEO) and executive team. Strategic management provides overall direction to the enterprise. Strategy formulation involves: • doing a situation analysis: both internal and external; both microenvironmental and macro-environmental. • concurrent with this assessment, objectives are set. This involves crafting vision statements (long term view of a possible future), mission statements (the role that the organization gives itself in society), overall corporate objectives (both financial and strategic), strategic business unit objectives (both financial and strategic), and tactical objectives. • these objectives should, in the light of the situation analysis, suggest a strategic plan. The plan provides the details......

Words: 1457 - Pages: 6

Strategic-Management

...FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT MGT 790 STRATEGIC MANAGEMENT Course Outline 2011 Course Prescription Strategic Management is the process and practice of managerial decision making and implementation that seeks to create and maintain competitive advantage. In essence it determines the long term performance of a business and as such is the role of the senior executive members to refine but the responsibility of all to roll out. Included in the process is comprehensive environmental scanning, strategy formulation (strategic planning), strategy implementation, and monitoring. Students in this course will review how the strategic decision makers within an organisation first identify, define and analyse commercial problems and then develop practical and ethical solutions. It provides a practical guide for, and an initial experience in, strategy formulation and strategic management. Class time will be largely spent in lecture, discussion, case studies and experiential exercises. Students will learn from the theoretical literature, instructor, case studies, videos, research presentations, and from each other. The course materials explain and describe the different aspects, challenges, and stages of strategic management simply and clearly. Goals of the Course To examine and understand the nature and role of strategy, strategic management and strategic leadership within an organization. Learning Outcomes 1. To develop skills in strategic analysis,......

Words: 1985 - Pages: 8