Samenvattingen

In: Science

Submitted By kjony
Words 1395
Pages 6
BAM doet kleine overname in Duitsland
BUNNIK (AFN) - De Duitse dochteronderneming van bouwbedrijf BAM, BAM Immobiliendienstleistungen, heeft een belang van 75 procent verworven in het Duitse MR Facility Services. Een overnamebedrag is donderdag niet bekendgemaakt.

MR Facility Services haalt een jaaromzet van ongeveer 4 miljoen euro en telt ongeveer 40 medewerkers.
BAM versterkt de capaciteit voor facility-managementdiensten om te kunnen blijven inspelen op de toegenomen vraag hiernaar.

Samenvatting
Een Dochteronderneming van BAM genaamd ‘Immobiliendienstleistungen’ heeft voor driekwart deel het bedrijf MR Facility Services overgenomen. Door deze overname verbreed BAM de hoeveelheid Facility-Management diensten.

Meeste bedrijven zijn tevreden met huidige leverancier
Ruim twee derde van de bedrijven is tevreden met zijn huidige leverancier. Dit blijkt uit onderzoek van Mercuri International onder 700 directieleden, managers en inkoopprofessionals in 14 landen. Het doel was beter inzicht te krijgen in de houding van de respondenten ten opzichte van de eigen inkooptrajecten en de mening over salesafdelingen. Hierbij liet 70% weten `niet geïnteresseerd` te zijn in het binnenhalen van nieuwe leveranciers.
Inkopers vinden het vooral heel belangrijk dat salesmensen betrouwbaar, vriendelijk en hulpvaardig zijn. Deze eigenschappen worden door 81% van de ondervraagden genoemd. Andere belangrijke eigenschappen zijn kennis van de specifieke behoeftes van het bedrijf (79%), kennis van eigen producten en interne procedures (76%) en oplossingen kunnen vinden voor uitdagingen van de klant (75%).
De belangrijkste fouten die salesmanagers volgens inkoopprofessionals maken, zijn te veel praten, te veel vragen en via de business `binnen` proberen te komen, dus niet bij de afdeling inkoop langskomen. Volgens Mercuri International lopen salesmensen anno nu het risico om…...

Similar Documents

Apple Case

...Business Strategy Case: Apple inc. in 2012 Inleiding In het kader van de opdracht van Business Strategy voor de PTMSc Bedrijfskunde hebben wij aan de hand van de gestelde vragen deze business case uitgewerkt. De samenvattingen, strategieën en analyses die zijn gebruikt zijn uitsluitend gebaseerd op informatie vanuit de case Apple Inc. in 2012 uit de reader. De modellen die zijn opgesteld om conclusies grafisch te onderbouwen zijn opgesteld met informatie die in de case of in de bijlagen van de case gegeven is. 1. Historische concurrentievoordelen Het ontstaan van Apple is gestart door het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke computer en het inspelen op de behoefte van de klant. Het gebruikersvriendelijke is gericht op gebruikersgemak, eenvoud en ontwerpen voor een specifieke markt. De behoefte van de klant wordt niet alleen voorzien door deze propositie (figuur e), maar wordt ook vervuld door diversificatie van producten en software. De kern van Apple, gericht op de klant, is over de gehele tijd stabiel geweest, maar hun positie in de markt is relatief grillig verlopen. De verklaring hiervoor ligt in het onderscheidend vermogen en op de momenten waarop concurrentie de mogelijkheid kreeg om zich op te trekken aan Apple. De concurrentie kon vergelijkbare producten op de markt brengen tegen lagere prijzen, waardoor Apple zich opnieuw moest positioneren op de markt. In de periode vanaf 2000 is Apple ook gaan investeren in grote marketingcampagnes en is de......

Words: 2874 - Pages: 12

Thesis

................................................................................. 57 11. Bijlagen ................................................................................................................................ 59 11.1 Gedetailleerde inventarisatie .......................................................................................... 60 11.1.1 Gegevensinventarisatie ............................................................................................ 60 11.1.2 Functionele inventarisatie ........................................................................................ 60 11.1.3 Datamodellen........................................................................................................... 60 11.2 Samenvattingen verslagen .............................................................................................. 60 11.2.1 Bijeenkomst stagestudenten KHK Geel .................................................................. 60 11.2.2.Gesprekken voeren .................................................................................................. 60 11.2.3 Samenvatting gesprekken ........................................................................................ 63 11.2.4. gesprek Logistics .................................................................................................... 65 12. Alfabetische lijst van gebruikte afkortingen .................................................................... 67 13. Literatuurlijst....

Words: 21802 - Pages: 88

Business Intelligence

...opbouw van het rapport | Kern 1 = slecht | 4 = matig | 5.5 = voldoende | 10 = uitstekend | De student geeft irrelevante informatie. Structuur ontbreekt. Er is geen gebruik gemaakt van structuuraanduiders. | De student geeft veel irrelevante informatie. De opbouw is niet logisch en hoofdstukken worden niet ingeleid. Er is niet of nauwelijks gebruik gemaakt van structuuraanduiders (inleidende zinnen, overgangen aangeven, tussentijdse samenvattingen). | De student gebruikt relevante informatie. De informatie heeft een logische opbouw. Ieder hoofdstuk wordt kort ingeleid.Er is voldoende gebruik gemaakt van structuuraanduiders (inleidende zinnen, overgangen aangeven, tussentijdse samenvattingen). | De student maakt alleen maar gebruik van relevante informatie en weet deze informatie op doordachte wijze te beschrijven en aan elkaar te koppelen. Ieder hoofdstuk wordt helder ingeleid. De inhoud van het rapport is logisch opgebouwd. Er is goed gebruik gemaakt van structuuraanduiders (inleidende zinnen, overgangen aangeven, tussentijdse samenvattingen). | Conclusie en Discussie 1 = slecht | 4 = matig | 5.5 = voldoende | 10 = uitstekend | Dit onderdeel ontbreekt. | De volgende onderdelen zijn niet of nauwelijks beschreven:- herhaling centrale vraag- korte samenvatting hoofdbevindingen- conclusie- kritische bespreking van de bevindingen- suggesties voor vervolgonderzoek- aanbevelingen | De volgende onderdelen zijn voldoende beschreven:- herhaling centrale vraag- korte......

Words: 857 - Pages: 4

Sports and Substance Abuse

... commercialisering en professionalisering laat zich weer eens zien. De opmars van infotainment baart mij zorgen. De relatie tussen informatie en entertainment is niet erg: sport is in mijn ogen een vorm van amusement. Het gaat mij om het graven van sportjournalisten naar ‘smeuïg’ nieuws, waarbij de media bewust vuurtjes opstoken om maar weer een nieuwe rel de sportwereld in te helpen. P. Craig & P. Beedie noemen dit in hun boek ‘Sport Sociology’ (2008) ‘dramatising sporting events’. Zij geven ook aan dat in de sportjournalistiek is ingesleten op zoek te gaan naar drama, waarbij rivaliteit verpersoonlijkt wordt. Dit komt vooral voor in krantenberichten, aangezien zij het publiek dienen te boeien, terwijl de meesten de uitslagen en samenvattingen de dag ervoor al op televisie of internet hebben gezien. Een voorbeeld hiervan is de rel tussen Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo, tijdens het WK voetbal 2006. Tijdens de wedstrijd Engeland – Portugal stimuleerde Ronalde de scheidsrechter Rooney (in die tijd zijn ploeggenoot bij Manchester United) een rode kaart te geven, wat ook gebeurde. Na deze kaart gaf Ronaldo een knipoog naar zijn eigen reservebank. Deze knipoog ontketende een twee maanden durende berichtgeving over de rel tussen de twee: Rooney zou Ronaldo doormidden hakken, Ronaldo zou op zijn beurt vrezen voor zijn veiligheid in Engeland. Tijdens de eerstvolgende competitiewedstrijd werd Ronaldo enorm bejaagd en uitgefloten door het United publiek (zijn eigen fans). Zijn......

Words: 8568 - Pages: 35

Projectmanagement

...bepalen van plaats en tijdstip - zorg dat er toestemming is, niet overal mag en kan altijd zomaar een vergadering ingepland worden - vaststellen van het doel van de vergadering 6.3.Agenda van de vergadering Op de agenda staan tijd, plaats, tijd, wie er aanwezig zijn, wie voorzitter/notulist is, etc. De standaard opbouw is verder: 1. opening 2. notulen vorige vergadering 3. ingekomen stukken 4. mededelingen 5. hoofdonderwerpen 6. wat verder ter tafel komt (wvttk) 7. afspraken 8. rondvraag 9. afsluiting Zie ook figuur 6.1. hfst.6; blz.133;Projectmanagement; Roel Grit. 6.4.Tijdens de vergadering De voorzitter leidt de vergadering. Hij houdt de tijd in de gaten, schakelt over naar de volgende agendapunten, leidt discussie en gesprek, geeft samenvattingen en maakt duidelijke welke beslissingen en actiepunten er genomen en afgesproken zijn. Hij ziet toe op wie er aan het woord is, zorgt ervoor dat iedereen evenredig mee kan doen. Ook pauzes e.d. deelt hij mee. Hij sluit de vergadering duidelijk af. Soms kan er een technisch voorzitter worden aangesteld. Deze zit onderwerpen voor die voor de ‘gewone’ voorzitter ‘te technisch’ zijn. 6.5.Na de vergadering Na de vergadering komen er notulen. De notulen bevatten in elk geval de volgende informatie: Opening, notulen vorige vergadering, ingekomen stukken, mededelingen, kort verslag per besproken onderwerp, besluiten, actiepunten (met uitvoerders daarvan) en evt. bijlagen. Zie ook figuur 6.2. hfst.6; blz.136;Projectmanagement; Roel......

Words: 6381 - Pages: 26

Sv Boeije

...schrijfstijlen in kwalitatief onderzoek (Vertaald uit: Boeije, 2010: 191) Onzichtbare auteur Zichtbare auteur Realistische stijl Confessionele Stijl  Traditionele presentatie  Gedetaileerde beschrijving van het  Passieve (lijdende) vorm onderzoeksproces  Geen expliciete interpretaties  Erkenning van eigen misstappen  Gescheiden methoden sectie  Relativering van de resultaten Verhalende Stijl Subtiel-realistische Stijl  Verschillende plots  Verschillende bronnen en teksten  Methodische account  Auteur als actieve ‘vertaler’  Reflectie op de rol van de onderzoeker  Geeft voorkeur aan de stem van de  Verantwoordelijkheid voor de genomen participant keuzes tijdens het onderzoek.  Geen afsluiting ( geen samenvattingen, conclusies) Veel van de informatie uit de rest van dit hoofdstuk valt onder de subtiel-realistische stijl, omdat dit de afgelopen jaren de meest gebruikte stijl is. De positie van de deelnemers Onderzoekers bouwen een relatie op met hun deelnemers, waarin ze respect tonen voor de leefwereld en hun zienswijze. Schrijven over deelnemers is dan ook moeilijk omdat het afbreuk kan doen aan het opgebouwde vertrouwen. Het is belangrijk dat de onderzoeker de deelnemers inlicht over het onderzoek en hen laat zien hoe hij de gegevens wil gaan gebruiken (informed consent). Hierbij wordt anonimiteit van de deelnemers gewaarborgd. Vertrouwelijkheid is vooral relevant bij de verspreiding van resultaten( wanneer meer dan......

Words: 21658 - Pages: 87

Business Analyse Google

...was dit gedaald naar 76,4%. Een solvabiliteit van 76,4% is nog steeds erg goed. Er wordt meestal gezegd dat een solvabiliteit-ratio van 40% of hoger, goed is (N.A., Wat zijn financiële ratio's?, 2013). Het vreemd vermogen is in verhouding met de groei van het eigen vermogen sneller gegaan. Hierdoor is de solvabiliteit in 2012 lager. Hefboomfactor In het jaar 2011 bedroeg de hefboomfactor 0,2, ofwel 20 %. In het jaar 2012 is dit gestegen naar 0.3 oftewel 30%. Als de hefboomfactoor omhoog gaat betekend dat automatisch dat de solvabiliteit slechter wordt. Dit is ook te zien in tabel 3.1.1. De reden voor de stijging van de hefboomfactor en de daling van de solvabiliteit heeft te maken met de stijging van het vreemd vermogen (N.A., Samenvattingen - Bedrijfseconomie, 2014). Debt-ratio Met de debt-ratio wordt aangegeven in welke mate de totale activa is gefinancierd met vreemd vermogen. De formule hiervoor is: debt-ratio = vreemd vermogen / totaal vermogen In het jaar 2011 is de debt-ratio van Google Inc. 20%. Het jaar daarna, in 2012, is de debt-ratio gestegen naar 24%. De norm is dat 75% van het vermogen mag bestaan uit vreemd vermogen. Is dit percentage lager dan is het mogelijk en misschien zelfs aantrekkelijk, om het vreemd vermogen te verhogen (N.A., WR, N.D.). 3.1.2 Liquiditeit De mate waarin een bedrijf kan voldoen aan de betalingsverplichting die het heeft. Oftewel hoe liquide is het bedrijf. Om te kijken hoe liquide het bedrijf is de current-ratio en de......

Words: 11912 - Pages: 48

Accountmanagement

...Samenvatting professionals en Ralatiemanagement geschreven door: studiebol19 De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen Op Stuvia vind je het grootste aanbod aan samenvattingen en collegeaantekeningen. De documenten zijn geschreven door jouw medestudenten, specifiek voor jouw opleiding! www.stuvia.com Gedownload door: chantal-x1 | chantal.olsthoorn@hotmail.com Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar. Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen Samenvatting Professionals Relatiemanagement H1 Relatiemanagement als acquisitiestrategie Voor veel zakelijke dienstverleners is relatiemanagement de acquisitiestrategie bij uitstek. Die strategie is echter pas effectief als je deze integraal en met volle overtuiging toepast. Met als uiteindelijk doel: waarde creëren voor zowel de klanten als voor uw bureau, in zowel professioneel als financieel opzicht. 1.1 Een markt die voorgoed is veranderd Het is niet de vraag of, maar hoe je je als bureau moet aanpassen om ‘’in business’’ te blijven. Momenteel staat het actief acquireren van nieuwe orders en vervolgopdrachten hoof op ieders agenda. Het aantal opdrachten loopt terug, er is meer concurrentie en er is steeds meer sprake van prijsdruk. Wat is er aan de hand? Professionele dienstverlening 5 verstorende factoren waarmee veel dienstverleners worden geconfronteerd de laatste jaren. Deze zijn als......

Words: 11207 - Pages: 45

Instituties

...van State heeft zijn advies hierover op 28 december 2012 openbaar gemaakt. De Raad van State stelt dat hierin dat diensten en producten uit de financiële sector essentiële voorzieningen zijn binnen de maatschappij en dat dit rechtvaardiging biedt voor overheidsregulering. Die regulering moet echter niet zo ver gaan dat daarmee het private karakter van de financiële instellingen in feite verdwijnt en zij een (semi)publieke status krijgen. Op dit moment wordt er aan een definitief wetsvoorstel gewerkt om voor te leggen aan de tweede kamer betreffende de herziening van artikel 3 Woningmarkt. Deze wetten en regels zijn erop gericht de consument te beschermen tegen de risico’s van een te hoge hypotheek. (http://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=149) Nationale Hypotheekgarantie: Bij het afsluiten van een hypotheek kan er Nationale Hypotheek Garantie worden afgesloten. Nationale Hypotheek Garantie dekt het restschuldrisico af. Hierdoor kunnen banken consumenten lagere rentes aanbieden. Het doel van de NGH is om woningbezit te stimuleren. (Nationale Hypotheek Garantie, Woningwet) Contracten tussen hypotheekverstrekkers, tussenpersonen en consumenten: De verkoop van hypotheken kan via de hypotheekverstrekker zelf of via een tussenpersoon plaatsvinden. Tussenpersonen en verstrekkers zijn beide financiële ondernemingen en vallen onder het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). In de Bgfo worden de bepalingen van deel 4 van......

Words: 4576 - Pages: 19

Strategic Management

...S T R A T E G I C M A N A G E M E N T - Samenvattingen papers - | Naam | | 1 | Leading Change: Why Transformation Efforts Fail | x | 2 | Conceptual models and the Cuban Missile Crisis | | 2 | The Hidden Traps of Decision making | x | 3 | Control in the age of empowerment | x | 3 | The Real Budget Crisis: Stop Rewarding Forecasting and Negotiating Instead of Real Performance | x | 3 | Note on flexible budgeting and variance analysis | x | 3 | Borealis Case | | 4 | Note on Organization Structure | | 4 | Note on Organization Culture | | 4 | Designing Organizations for Performance: The Alignment of Design and Strategy | | 5. | On the folly of rewarding A, While hoping for B | | 5 | Incentives within Organizations | | 5 | Strategy to implementation: Seeking alignment | | 5 | Measuring performance | | 7 | GE’s growth strategy: The Immelt inititative | | Week 3 Control in Age of Empowerment Creativity and control don’t have to conflict Failure to control employees appropriately Managers can encourage innovation among employees while ensuring adequate control by using four powerful management systems or levers. 1- Diagnostic control systems Traditional monitors of critical performance outcomes such as costs and revenues 2- Belief systems Encompass the company’s values, mission and other statements of philosophy 3- Boundary systems Based on power of negative thinking Tell your employees what not to do 4- Interactive......

Words: 1508 - Pages: 7

Organisatie En Management

...LITERATUURONDERZOEK Van: Studentnummer: Groep: Clublife/Uitgaansgelegenheid Eindhoven Auteurs: Nick van Dam Jos Marcus Zesde druk, 2009. ISBN: 9789001766658 Aantal pagina’s: 529 In dit literatuuronderzoek komt u samenvattingen tegen van literatuur wat betrekking heeft tot het runnen van een bedrijf. Voor dit onderzoek heb ik het boek “Een praktijkgericht benadering van Organisatie en Management” gebruikt van N. van Dam en J. Marcus, zesde druk. Het boek bevat 529 bladzijdes. De toelichting waarom ik een bepaald hoofdstuk heb gekozen voor mijn onderzoek zal ik aan het einde van mijn onderzoek neerzetten. Mijn onderzoek ging over drie hoofdstukken die ik het belangrijkst vond om te weten voor een eigen bedrijf. Het project waar ik aan werk tijdens de minor is het opstarten van een uitgaansgelegenheid (club) en Eindhoven. Hetliteratuur onderzoek zal over de volgende onderwerpen gaan: * Individu en groepen * Management * Besluitvorming INDIVIDU EN GROEPEN Dit hoofdstuk ging over de mens in een organisatie. Hoe worden mensen gemotiveerd? Hoe kan het menselijk gedrag binnen organisaties verklaard worden? Motivaties van werknemers in een bedrijf/organisatie speelt een belangrijke rol. De definitie van motivatie: “De inwendige bereidheid van een persoon om bepaalde dingen handelingen te verrichten”.hgbn0 Er zijn twee soorten motivaties; werkintrinsiek en werkextrinsiek. Werkintrinsieke......

Words: 1974 - Pages: 8

Consumentengedrag

...| Merkentrouw | Consumenten die merkentrouw zijn kopen vaker een goed van hetzelfde merk. Bijvoorbeeld een man die altijd een volkswagen koopt omdat hij een goed gevoel daarbij heeft. | verbruiks-/aankoopfrequentie | Het merk volkswagen wordt niet vaak verkocht maar wel vaak gebruikt. Mensen zijn erg trouw aan het merk. | Ontevredenheid | Er is een klacht over een product en het personeel is hier laks over. De gevoelens van de consument zijn niet goed over het product, de smaak valt tegen bijvoorbeeld. Dit kan voorkomen worden door zoveel mogelijk informatie te geven op de verpakking | Productlevenscyclus | Applefanboys kopen hun producten vaak in de eerst fase van de cyclus; het zijn innovators | 2. Studievragen Lees je samenvattingen, mindmaps en begrippenlijsten nog eens door. Maak de oefentoets van week 6 op Sharepoint. Hoeveel vragen had je goed? Zijn er gedeeltes van de theorie die je nog niet begrijpt? Maak een lijst(je) met vragen die je nog hebt. ------------------------------------------------- Vragen over de theorie: ------------------------------------------------- - De afgelopen weken ben ik veel afwezig geweest, waardoor ik voornamelijk de stof van de laatste weken nog niet helemaal onder de knie hebt. Ik had in totaal 10 fout, dit betekent dat ik nog even moet blokken om een goed resultaat te behalen. Het gaat vooral om de theorie vanaf hoofdstuk 12 waar ik tegenaanloop. Hier zal ik extra aandacht aan moeten besteden. Voor de rest is de......

Words: 2685 - Pages: 11