Prosjekt Til Fordypning

In: Film and Music

Submitted By idammh
Words 627
Pages 3
Prosjekt til fordypning 1km abc, uke 6&7
Oppstart fredag 1.februar 2013.
Deadline torsdag 14.februar 2013.

PROSJEKTBESKRIVELSE

Navn: klasse :

1. | Hvilket tema har du valgt: Jeg skal lage et magasin med et oppslag. Temaet er babymagasin, og jeg bruker min snart ett år gamle søster som modell. | 2. | Beskriv problemområdet (si noe om det du ønsker å fordype deg i og lære mer om): Magasincover | 3. | Hvilke læreplanmål fra vg3 Bilde/Tekst tar du utgangspunkt i? (se nedenfor) litt av hvert! | 4. | Jeg vil bli vurdert etter følgende kriterier (hva vil du vi skal sette karakter på i prosjektet): layout | 5. | NB: Delinnlevering avtales med MENTOROmfanget av oppgaven skal stå i forhold til arbeidstiden.
Alt av råfiler og skisser skal leveres (gjelder ikke film)
Levering etter deadline gir trekk i karakter. |

* Fyll ut skjema, leveres fredag 1.februar 2013 før 0930.
NB: Må godkjennes av lærer før levering. Ikke levert skjema vil gi trekk i karakter.

BILDE
Bildeproduksjon
Hovedområdet omfatter utforsking av bilders fortellerpotensial gjennom arbeid med bildeproduksjoner på location og i studio. Det inngår videre å planlegge, lage, vurdere og dokumentere bildeproduksjoner etter yrkesfaglige standarder og i samsvar med etiske normer og gjeldende regelverk. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne * planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere bildeproduksjoner tilpasset mediet, på location og i studio * utforske og drøfte og dokumentere hvordan bruk av bildedesign og valg av utstyr, lyssetting og fotografiske effekter påvirker budskapet * planlegge og gjennomføre en bildeproduksjon innenfor faste rammer for tidsbruk og økonomi * bruke og drøfte tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne bildeuttrykk * redegjøre for etiske normer og gjeldende regelverk med helse-,…...

Similar Documents

Board

...ID-nummer: xxxxxx ID-nummer: xxxxxx ID-nummer: xxxxxx Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Hvordan styresammensetningen påvirker suksessen til IKT gründerselskaper som har startet opp i 2005 og 2006 og har mottatt FoU-midler fra SkatteFUNN i 2007 og 2008. Eksamenskode og navn: MAN 31071 – Det Verdiskapende Styret Utlevert dato: 21.09.2010, kl 09:00 Innleveringsdato: 05.05.2011, kl 12:00 Studiested: BI Nydalen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Innledning 4 2.1 Problemstilling 5 3 Teori 6 3.1 Legalistisk teori 8 3.2 Ressursbasert teori 9 3.3 Ressursavhengighets teori 11 3.4 Forventninger til teoriene 11 4 Metode 13 5 Resultat 16 5.1 Generell informasjon om styret og bruk av eksterne styremedlemmer 16 5.2 Eksterne styremedlemmers bakgrunn og kompensasjon 17 5.2.1 Bakgrunn 17 5.2.2 Kompensasjon 18 5.3 Styrets bidrag 18 5.3.1 Internt 18 5.3.2 Eksternt 19 5.4 Suksess faktorer 19 5.4.1 Visjon og planlegging 19 5.4.2 Mennesker 19 5.4.3 Teknologi 19 5.4.4 Ekspansjon 20 5.4.5 Kapitalsituasjon 20 5.4.6 Kunder 20 5.5 Styrets kjennetegn 20 6 Drøfting av resultater 21 6.1 Hypoteser 21 6.2 Selskapets milepæler 30 7 Konklusjon 33 7.1 Mulige forbedringer av studien og forslag til videre forskning 34 8 Litteraturliste 35 9 Vedleggsliste 35 Sammendrag Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det er en sammenheng mellom styresammensetning og suksess for......

Words: 9204 - Pages: 37

Nynorsk

...Oppgåve 4 Lukka finn du i Hardanger << Lukke er sponsa av Hardanger>>, er ei annonse av prosjektet <<Flytt til Hardanger>>. Dette er et fylkeskommunalt prosjekt som skal markedsføre regionen og snu flyttestraumen frå distriktet. Dette er en annonse bestående av tre bilete som illustrerer korleis livet i Hardanger er. I tillegg har vi ei overskrift og ein tekst til. Ein kan finne eit samanhengande samspell gjennom heile annonsen. Både når det gjeld bileta, teksten og overskrifta. Under sjølve hovudoverskrifta står det ein liten tekst. “Lukka er sponsa av Hardanger”. I kvart av dei andre bileta står det også “Er sponsa av Hardanger”. Lukka, Tryggleik og friluft. Alle desse overskriftene fortell mykje om Hardanger. Sjølv om det berre er eit ord så fortell det oss veldig mykje berre ved å sjå på dei før vi les sjølve teksten. Eit ord her kan altså gi oss assosiasjonar til nesten 1000 ord. Bileta gir ei forsterkning av dette. Underoverskriftene som blir gjentatt under kvar overskrift understrek at det er i Hardanger det skjer. Hardanger er i hjartet av Noreg og dette er paradis, vil dei ha oss til å tenkje. “Er sponsa av Hardanger” får det til å virke som at det er Hardanger som eig desse overskriftene. Samspelet mellom sponsa og lukka gjer at vi alle skal tenkje på Hardanger når vi høyrer eit av orda “Lukka”, “Tryggleik” eller “Friluft”. Denne underoverskrifta kan ha ein samanheng med Firmaet som står bak annonsen og som......

Words: 1252 - Pages: 6

Motivasjon - Org Og Ledelse

...drivkreftene vi har til å utføre en handling som bringer oss nærmere målet vårt, men også hvorfor to individer med likt utgangspunkt yter forskjellig i en lik stilling. Forskning i motivasjon har bakgrunn i at man ønsker å legge til rette slik at man får ned sykefravær, øker produktiviteten og bedrer de sosiale forholdene i bedriften. I sluttsum vil man med dette gjøre dagen bedre for arbeiderene, samt å skape en velfungerende organisasjon. For moderne organisasjonspsykologi bruker man fire forskjellige motivasjonsteorier som utgangspunkt; behovsteorier, kognitive teorier, sosiale teorier og jobbkarakteristika-modeller. Disser er alle ment for å beskrive hva det er som motiverer oss i arbeidslivet. Behovsteorier Den mest kjente i dette tilfellet et Maslows behovshierarki. Maslow mente at det første behovet som alle mennesker trengte å dekke var det fysiologiske behovet, naturlig nok. At man behøver tilstrekkelig med mat, søvn og varme før man bør tenke på å oppfylle andre behov. Dette ligger på bunnen, og kan til viss grad overføres til arbeidslivet; om man ikke tjener nok penger til å fø seg selv og sin familie, samt å betale for tak over hodet, vil det bli prioritert å ta tak i dette før man har behov for å dekke andre behov.. Deretter følger behovet for sikkerhet, herunder mener man at man har et behov for trygge omgivelser som forhindrer fysisk og psykisk skade. I arbeidslivet har man et behov for å vite at den man kan gå hjem og komme tilbake til samme jobben neste......

Words: 1253 - Pages: 6

Mr Dsgfsdfsd

...Innlevering 2 i Foretaksfinans Asad Jamil, s169472 1.1) Beta til hver aksje i datasettet: Aker Solution:   | Koeffisienter | Skjæringspunkt | -0,109 | X-variabel | 1,267 | DnB:   | Koeffisienter | Skjæringspunkt | 0,077 | X-variabel 1 | 1,456 | Hydro:   | Koeffisienter | Skjæringspunkt | -0,054 | X-variabel 1 | 1,180 | MarHarv:   | Koeffisienter | Skjæringspunkt | 0,045 | X-variabel 1 | 0,948 | Norwegian:   | Koeffisienter | Skjæringspunkt | 0,249 | X-variabel 1 | 1,139 | Orkla:   | Koeffisienter | Skjæringspunkt | -0,024 | X-variabel 1 | 0,786 | 1.2) Bruker følgende formel for å finne MVP:   | REC | Seadrill | Standardavvik | 96,69 | 17,91 | Varians | 9349,21 | 320,92 | Korrelasjon | 0,13 | 0,13 | w | 0,01 | 0,99 | w andel i % | 1,02 % | 98,98 % | Avkastning | 1,03 | 18,05 | SUM | 19,08 | 1.3) Porteføljens høyeste Sharpe-forhold: Det forutsettes her at vi tar utg.punkt i hele porteføljen i «Data til portefølje- og KVM-analyser». Vi bruker formelen: Risikofri rente = Rf = Snittet av statsobligasjoners faktiske verdi = 2,279 Gjennomsnittelig porteføljeavkastning = E(rp) = 27,504 Standardavvik portefølje = = 17,8 Sharpe – forholdet = (27,5 – 2,279) / 17,8 = 1,4 2.1) Forutsetninger for KVM: 1. Investorene er risikoaverse individer som maksimerer sin forventede nytte ved slutten av perioden. 2. Investorene er pristilpassere som har homogene forventninger om eiendelenes......

Words: 754 - Pages: 4

Un Arranged Marriage

...Vurderingskriterier brosjyre – Engelsk fordypning 9. trinn Navn:_____________________________________________________________________________ Delstat: ___________________________ Under middels måloppnåelse | Elev | Lærer | Middelsmåloppnåelse | Elev | Lærer | Over middels måloppnåelse | Elev | Lærer | Brosjyrens layout/utseende virker tilfeldig. | | | Brosjyrens layout/utseende er oversiktlig og gjennomtenkt. | | | Brosjyrens layout/utseende er pen, og elementene er plassert slik at leseren lett kan finne all viktig informasjon. | | | Brosjyren mangler en gjennomført stil. Det er for mange forskjellige skrifttyper og skriftstørrelser. | | | Brosjyren har en ganske gjennomført stil, men enkelte deler bryter med denne stilen. | | | Brosjyren har en tydelig stil, og har de samme skrifttypene og skriftstørrelsene i alle deler. Fargevalgene i brosjyren er gjennomtenkt. | | | Bildene i brosjyren henger for lite sammen med teksten. | | | Bildene i brosjyren har med teksten å gjøre. | | | Bilder/illustrasjoner passer naturlig til teksten, og understreker eller illustrerer innholdet. | | | Teksten er ikke delt inn i tydelige deler eller avsnitt. | | | Teksten er delt inn i deler eller avsnitt. | | | Teksten er delt inn i tydelige deler eller avsnitt med gode overskrifter. Det er en naturlig sammenheng mellom delene. | | | Språket har mange stavefeil eller grammatiske feil. | | | Språket har noen stavefeil eller grammatiske feil. | | |......

Words: 544 - Pages: 3

Brev Til Min Mor - Letter to My Mum

...sover jeg lidt længere. Om morgenen laver jeg noget kaffe og spiser morgenmad. Så går min kæreste Sascha på arbejde og jeg går ud i bad, børster mine tænder og tager tøj på. Bagefter næsten altid har jeg lidt tid at tjekke min mail på computeren. Ved 9-tiden går jeg tur med hundene. Efter det slapper vi af og jeg laver morgenmad til hundene. Jeg søger efter arbejde som regel om formiddagen. Jeg skriver nogle ansøgninger og sender dem til arbejdsgiver. Somme tider ved 12-tiden køber jeg ind eller går på biblioteket. Normalt cykler jeg til bycentret. Så gør jeg rent, vasker tøj, laver hjemmearbejde fra skolen. Ved 15-tiden går jeg anden tur med hundene. Hvis vejret er godt og solen skinner, går vi ned til stranden. Bagefter laver jeg aftensmad, fordi Sascha normalt kommer hjem ved 18-tiden. Om tirsdagen og om torsdagen går jeg til dansk i skolen. De dage laver jeg mad tidligere eller Sascha laver noget når jeg er i skolen. Vi spiser sammen og snakker om dagen. Så laver jeg aftensmad til hundene. Vi kan godt lide at se film og nyheder. Tit sidder vi inde i stuen og ser fjernsynet. Hundene skal gå sidst tur mellem 22 og 23. Normalt går vi sammen, men af og til bare min kæreste. Jeg plejer at gå i seng omkring midnat. Kærlig hilsen Weronika ...

Words: 250 - Pages: 1

Ungdomsskole Til Videregående.

...Ungdomsskole til videregående Vi satt i gymsalen på Ugla skole, nesten alle i klassen hadde på seg dresser og jentene hadde fine kjoler. Hadde mange framføringer for 8 og 9 klasse, alle hadde det kjempe gøy og fint, etter en stund skulle A-klassen som jeg gikk i til bake på klasserommet og ha en koselig morgen frokost med klassen for siste gang på Ugla skole. Jeg prøvde å smile hele tiden men det var vanskelig, jeg satte meg med mine gode venner Andreas Malm, Benjamin Østmo og Mathias Becker, stemningen var ikke helt på topp men det endret seg raskt etter hvert, begynte folk og glemme at det var deres siste dag med klassen, alle gledet seg bare til sommerferien. På slutten av sommerferien begynte jeg å grue meg jeg hadde vondt i magen det var som noen hadde stukket meg med en kniv, jeg gruet meg som bare faen, jeg var livredd for å bli mobbet eller komme i en klasse der jeg ikke kjente noen da kommer alle til og behandle meg som en liten drit og ende opp som et null uten venner eller noe, jeg hadde kommet til å ende opp som et null. Det var bare noen dager igjen til helvete. Jeg kom inn på bygg og anlegg på Tiller, jeg ringte Mathias Becker og Preben Hoff fordi jeg viste at du hadde også bygg på første valg, jeg ringte Mathias førts men han hadde ikke kommet inn da var jeg liv redd for at ikke Preben hadde kommet inn men heldig vis hadde han det. Førte skole dag på Tiller videregående Jeg tok bussen med Hoff til skolen adrenalinet kicket kom, jeg tok meg en pris for å......

Words: 465 - Pages: 2

Pki - Nøkkelen Til Sikkerhet

...AITEL, HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PKI – Nøkkelen til sikkerhet Internett og sikkerhet Av Egil Rødevand, Terje Sakariassen, Odd Erik Heide, Rasmus Rygg Årdal, Marius Pedersen. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 1 Innledning I denne rapporten vil vi beskrive hva PKI er, generelt hvordan det fungerer, hvilke anvendelsesområder det har, og eventuelle svakheter. Basert på dagens anvendelsesområder vil vi forsøke å gi et helhetlig bilde over hvordan teknikken brukes, samtidig som vi har tatt med noen eksempler på norske bedrifter som benytter PKI mot det offentlige. Innholdsfortegnelse 1 Innledning ............................................................................................................................................. 1 2 Hva er PKI ............................................................................................................................................. 2 2.1 Kryptering ...................................................................................................................................... 2 2.2 Autentisering ................................................................................................................................. 3 2.3 Signering av dokumenter ................

Words: 4230 - Pages: 17

Brew Til Shakira

...E-mail To: shakira@mail.com. From: Rasmus Andersen, Hispanic Heritage Foundation. Date: 8 October 2014 Subject: Aware of the increasing number of hate crimes ________________________________________________________________________ Dear Ms Shakira. I am a young employee of the Hispanic Heritage Foundation. My colleagues and I are working on a campaign to make people aware of the increasing number of hate crimes, and what disadvantages the Arizona law has. We have over the last few weeks talked a lot about what would give the best result, and we have found that our best bet would be through an advertisement. We have seen a television program where you talks about your opinion about the Arizona law, and we find you very interesting. We are particularly impressed about your good arguments. We do agree with most of your arguments, and work primarily out of the same arguments as you do. We believe that their great popularity around the world would be able to help us to get our message out to a larger group of people. We think you can be a good role model because many young people look up to you, and your high popularity can help us to attract a lot of positive attention, and therefore would we like to ask you to help us to get our message out to as many people as possible. We are not demanding any financial support from your side, that part takes my colleagues and me. We look forward to hear from you again, and we hope you think it sounds like......

Words: 279 - Pages: 2

Guldnoter Til Biotek

...for at næsten alle kemiske reaktioner i levende væsener forløber glat. Derudover kan de bruges til et væld af andre formål, og der er gode penge at tjene hvis man kan skæddersy enzymer til f.eks. industrielle formål. Spørg bare Novozymes. Derfor er det mange proteinforskeres hedeste drøm selv at kunne designe enzymer. I praksis har det dog vist sig at være utroligt vanskeligt, da vi ikke forstår hvad der bestemmer proteiner rumlige form i tilstrækkelig grad. Forskere fra University of Washington har valgt en meget utraditionel angrebsvinkel: De har designet et computerspil ved navn FoldIt (http://fold.it) , hvor spillerne konkurrerer om at folde proteiner. Tidligere har forskerne vist, at de bedste spillere er cirka lige så gode til at forudsige proteiners rumlige strukturer (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC2956414/) som de bedste computer programmer. Ved at studere de bedste spilleres strategi (http://www.pnas.org/content/108/47/18949.long) har de kunnet forbedre de algoritmer computere bruger til at forudsige proteiners rumlige form. I et enkelt særligt heldigt tilfælde har de været i stand til at bestemme strukturen for et vigtigt AIDS-relateret protein (http://www.nature.com/nsmb/journal/v18/n10/full/nsmb.2119.html) , som man ikke kunne knække eksperimentelt. I den seneste udgave af Nature Biotechnology beskriver forskergruppen hvordan de har brugt computerspillet til at forbedre et enzym (http://www.nature.com/nbt/journal /vaop/ncurrent/full/nbt.2109.html) .......

Words: 1733 - Pages: 7

Noter Til Drømmesprog Og Arb Sprgsmål

...rundt/lurer) Der kan være slagsmål mord krig til at begynde med, men senere positiv kontakt. Drømmerens ubevidste – en bolig Hvad kan disse ting symbolisere – giv gerne flere bud på hver. Jord Vand Ild Luft? Onde ånder En gammel skoletaske Tabe tænderne En elefant En bjørn Drømme om dyr: 1. Jeg skulle rejse igennem Indien med en elefantunge. Vi skulle med toget. Det var meget besværligt. Det var jo indiske tog - ikke nemt og struktureret. Problemet var også den elefantunge – det var jo en unge, så den var lidt svær at styre. 2. Jeg skulle have elefanten igennem en by. Nu var elefanten voksen – gammel. Jeg fik hjælp til at få den igennem byen – en eskorte. Det var en problematisk gammel elefant. Der var lang tid mellem de to drømme. Drømmeren havde en phd., han skulle have lavet færdig. Han havde holdt en pause fra Phd.en og skulle tage den op igen. Prøv at forklare, hvordan man kan se det i drømmen. Serie af bjørnedrømme 1. Jeg drømmer er i et hus jeg ikke kender – en slags feriebolig – stor og flot – stilet. Med glaspartier og svømmepøl. Og meget træ. Naturen er lige uden for. Man kan se ud på en bakkekam. Der kommer en flok kæmpe bjørne gående ned mod huset. De går oprejst. De kommer for at angribe. Vi må forskanse huset. 2. Jeg drømmer jeg er i en skov. En tæt granskov. Der er en bjørn efter mig. Jeg løber for livet. Den indhenter mig. Så bliver jeg til en bjørneunge. Vi løber sammen ned til havet. Vi er i vandkanten. Nu dier......

Words: 900 - Pages: 4

Arbejdsspørgsmål Til Naturgeografi

...normative - ensartede og universelle retningslinjer * Etnocentriske - blev baseret på forskning i Nordamerika og Vesteuropa og havde tendens til at fremstille alle ulande som én stor gruppe * Stor differentiering mellem ulandene fra 1970'erne   1. Hvad vil etnocentrisk sige? * Etnocentriske - blev baseret på forskning i Nordamerika og Vesteuropa og havde tendens til at fremstille alle ulande som én stor gruppe uden at tage hensyn til indbyrdes forskelle som fx kolonial arv, økonomisk udvikling, politisk system, religion og natur.   1. Hvordan ændrede udviklingsteorierne sig fra 1970’erne? * Makroøkonomiske teorier kunne ikke længere bruges til at udstikke udviklingsstrategier * Blev overhalet af teknologi og et anderledes globalt økonomisk mønster   1. Hvad kendetegnede 1990’ernes udviklingsbistand? * Bistanden byggede nu på lokal erfaring og bedre tilpasset teknologi i stedet for at bygge på eksperter fra ilandenes udsagn. * Øget vægt på fattigdomsorientering * Reel inddragelse af lokalbefolkningen   1. Hvem er de store aktører i 1990’ernes udviklingsbistand? * Valutafonden og Verdensbanken, som hører under FN-systemet.   1. Hvad er det helt centrale i Rostows faseteori? * Indeholder 5 faser som bygger på den historiske udvikling frem til 1960 i de industrialiserede lande * Mener at alle lande vil gennemløbe samme udvikling før eller siden * Kapitalfaktoren er vigtig......

Words: 441 - Pages: 2

Den Specifikke Varmekapacitet (S.46-49) Den Specifikke Varmekapacitet, Eller Varmefylde, Er Den MæNgde Energi, Der Skal Til, for at Varme Et Kg Af Et Stof, éN Grad Celcius (Eller Kelvin). Den Specifikke Varmekapacitet for Vand Er:

...varmefylde, er den mængde energi, der skal til, for at varme et kg af et stof, én grad Celcius (eller Kelvin). Den specifikke varmekapacitet for vand er: 4182Jkg∙K Formlen for, hvor meget energi der skal bruges til at opvarme vand er: E=m∙c∙ΔT m er masse i kg c er den specifikke varmekapacitet i Jkg∙K ΔT=(Tslut-Tstart) er temperaturforskel i Kelvin eller grader Celcius. Så for at regne ud, hvor meget energi der skal til for at opvarme 250 mL vand fra 250C til 1000C: E=0,25 kg∙4.182Jkg∙K∙1000C-250C=78.412,5 J=78,41 kJ Varmekapaciteten (for et system) Varmekapaciteten gælder for hele systemet, f.eks. vand og kedel, eller for 2 liter vand. Hvis vi har 2 liter vand, så er varmekapaciteten (enhed JK) den mængde energi der skal til, for at opvarme 2 kg vand én grad: E=m∙c∙ΔT=2 kg∙4.182Jkg∙K∙1 K=8.364 J eller Varmekapaciteten C=m∙c=2 kg∙4.182Jkg∙K=8.364JK Hvis vandet er i en gryde, og vi vil gerne have varmekapaciteten af systemet, bliver det: Cvand+gryde=mvand∙cvand+mgryde∙cgryden Cvand+gryde=Cvand+Cgryde Gryden kan f.eks. være lavet af aluminium. Varmefylde for forskellige stoffer (tabel s. 48). Stof | Jkg∙K | Vand | 4.180 | Sprit | 2.430 | Messing | 390 | Bly | 130 | Jern | 452 | Nikkel | 444 | Aluminium | 896 | Pyrexglas | 780 | Beton | 840 | Granit | 800 | Temperatur i Kelvin 0 K=-2730C Det absolutte nulpunkt. TK=t(0C)+273 og t(0C)=TK-273 200C svarer til 200C+273=293 K 300 K svarer til 300 K-273=270C s. 49 Øvelse......

Words: 555 - Pages: 3

Løsningsforslag Til Mat a Stx 2009 Maj

...Copyright FriViden 2012 1 Copyright FriViden 2012 2 Copyright FriViden 2012 Opgave 9 kan jeg bedst lide at løse med papir og blyant, men se efterfølgende nedenfor hvordan opgaven kan løses i Wordmat som er gratis, hvis man har office07 eller nyere til PC. Download gratis på www.eduap.com. Nedenstående spørgsmål a) er beregnet ved få klik - Prøv det  3 Copyright FriViden 2012 Se her hvordan samme opgave meget nemt løses af Wordmat: WordMat's trekantsløser anvendes med input: A = 114° , b = 7 , c = 5 A = 114° B = 39,17734° C = 26,82266° B c a A b C Længden af siden a findes vha. en cosinusrelation a = 10,12282 b=7 c=5 4 Copyright FriViden 2012 b) B A = 114° B = 39,17734° C = 26,82266° c a A b C a = 10,12282 b=7 c=5 Højden hb ligger udenfor trekanten. Vinklen udenfor trekanten ved A beregnes til 180-114=66 grader. Nu beregnes højden vha. Wordmat. WordMat's trekantsløser anvendes med input: X = 90° , A = 66° , c = 5 B X = 90° B = 24° A = 66° hb X c=5 b1 = 2,033683 hb = 4,567727 c b1 A Vinkel B findes vha. vinkelsum = 180° i en trekant Længden af siden b1 findes vha. cosinus Arealet må man herefter selv beregne. 5 Copyright FriViden 2012 Opgave 10 Løses i TI Nspire. Det ses af figuren, at: Nedre kvartil = 12,5 cigaretter/dag. Median = 17,7 cigaretter/dag og øvre kvartil er 23 cigaretter/dag. 34,9 % ryger mindst 21 cigaretter per dag, idet......

Words: 285 - Pages: 2

Kommunal Eiendomsforvaltning

...utvikling av kommunalE EiEndomsforEtak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak? Utarbeidet av de etablerte kommunale eiendomsforetakene i Norge med råd fra eksterne fagmiljøer og med midler fra Statens Bygningstekniske etat ved KoBE (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning). EiEndomsforvaltning kommunal En vEilEdEr/vErktøykassE for folkEvalgtE og administrasjon i EtablEring, drift og utvikling av kommunalE EiEndomsforEtak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak? forord i Forord I Dette temaheftet har en takk til rådmann som ambisjon å Even Ediassen i beskrive hva som Gildeskål kommune skal til for at man skal og til professor Svein lykkes med kommunale Bjørberg ved NTNU. eiendomsforetak. Disse har lest og Å lykkes er å nå de kommentert heftet. målsettinger/formål   som kommunestyret Temaheftet forøvrig har nedfelt i foretakets består både av beskrivedtekter. velser som foretakene Det blir ikke alltid slik. Hvorfor ikke?   har nedfelt sammen, I løpet av 2010 har alle og av korte utredninger 1 de kommunale eiendomsforetakene i Norge gått som vi har fått utarbeidet av Ernst & Young, KPMG inn i et felles prosjekt for å komme nærmere svaret og KS Bedrift. Takk til de sistnevnte aktørene for på hvordan norske kommunestyrer og foretakene bidrag til temaheftet! Vi takker også KS Advokatene selv kan lykkes med foretakene. Å organisere seg for en gjennomlesing av heftet. fram til suksess er ikke løsningen alene. Prosjektet  ......

Words: 26019 - Pages: 105