Lüks Kozmetik Markalarının Tercih Edilmesinde Marka Denkliğinin Etkisi

In: Business and Management

Submitted By iiio
Words 49138
Pages 197
T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ REKLAMCILIK ANA BĠLĠM DALI

LÜKS KOZMETĠK MARKALARININ TERCĠH EDĠLMESĠNDE MARKA DENKLĠĞĠNĠN ETKĠSĠ

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Hazırlayan Ġdil ODABAġ

DanıĢman Yrd.Doç.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR

ĠZMĠR-2011

I

II

III

ĠÇĠNDEKĠLER YEMĠN BELGESĠ TUTANAK ġEKĠLLER VE TABLOLAR DĠZĠNĠ II III IX

GĠRĠġ BÖLÜM 1: MARKA KAVRAMINA GENEL BĠR BAKIġ

1

4

1.1

MARKA KAVRAMI VE KAPSAMI 1.1.1. Marka Tanımı 1.1.2. Markanın Tarihsel GeliĢimi 1.1.3. Marka Türleri 1.1.3.1. Ticaret/Mal Markası 1.1.3.2. Hizmet Markası 1.1.3.3. Garanti Markası 1.1.3.4. Ortak Marka 1.1.3.5. Diğer Marka Türleri 1.1.4. Markanın Fonksiyonları 1.1.4.1. Ayırt Etme Fonksiyonu 1.1.4.2. MenĢei/Kaynak Gösterme Fonksiyonu 1.1.4.3. Garanti Fonksiyonu 1.1.4.4. Reklam Fonksiyonu 1.1.5.Markanın Önemi 1.1.5.1. Üreticiler Açısından Markanın Önemi 1.1.5.2. Tüketiciler Açısından Markanın Önemi 1.1.5.3. Toplum Açısından Markanın Önemi 1.1.5.4. Perakendeciler Açısından Markanın Önemi 1.1.6. Ürün ve Marka ĠliĢkisi

4 5 9 12 12 13 14 14 15 18 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29

IV

1.2

MARKALARIN OLUġTURULMASI 1.2.1. MarkalaĢma 1.2.2. Marka Elemanları 1.2.2.1. Ġsim 1.2.2.2. Amblem(Sembol) 1.2.2.3. Logo 1.2.2.4. Renk 1.2.2.5. Ambalaj 1.2.2.6. Slogan MARKA ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 1.3.1. Marka KiĢiliği 1.3.2. Marka Kimliği 1.3.3. Marka Ġmajı 1.3.4. Marka Denkliği(Değeri)

32 33 37 39 42 43 44 46 47

1.3

48 49 54 58 62

BÖLÜM 2: MARKA DENKLĠĞĠ KAVRAMINA GENEL BĠR BAKIġ MARKA DENKLĠĞĠ KAVRAMI VE KAPSAMI 2.1.1. Marka Denkliği Kavramı 2.1.2. Marka Denkliğinin Önemi ve Faydaları 2.1.2.1. ĠĢletmeler Açısından Marka Denkliğinin Faydaları 2.1.2.2. Tüketiciler Açısından Marka Denkliğinin Faydaları 2.1.3. Marka Denkliği OluĢum Süreci 2.1.4. Marka Denkliği Türleri 2.1.5. Marka Denkliği Ölçümü 2.1.5.1. Finansal Temele Göre Marka Denkliği Ölçümü 2.1.5.2. Tüketici…...

Similar Documents

Good Manufacturing Processes

...İYİ İMALAT UYGULAMALARI KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE Flyo0L0116 LMo/LMo 1 İÇİNDEKİLER Point on EU Regulation. Neden ISO 22716? İ.İ.U. ISO 22716’ya giriş Terimler ve Tanımlar Personel Organizasyon (Örgüt) Anahtar Sorumluluklar Eğitim Personel Hijyen ve Sağlığı Taşınmaz Mallar ve Ekipman (Aletler) Akış Temizlik ve Hifzısıhha (Sağlık koruma hizmetleri) Haşere Kontrolu Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim (İmalat) Paketleme (Ambalajlama) Kalite Kontrol Laboratuvarı Örnekler Şartname Dışında Kalanlar Reaktifler, çözeltiler, referans standartları Muhafaza Örnekleri Dokümantasyon Taşeronluk Atıklar Kalite Yönetimi Serbest Bırakım (Tahliye) Değişiklik kontrolü Sapmalar Şikayetler ve Geri Almalar İç Denetim Flyo0L0116 LMo/LMo Flyo0L0116 LMo/LMo 1 İYİ İMALAT UYGULAMALARI KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE Kapsam, Terimler ve Tanımlar Flyo0L0116 LMo/LMo 1 İYİ İMALAT UYGULAMALARI KOZMETİK - ISO 22716’ya GÖRE Giriş Flyo0L0116 LMo/LMo Flyo0L0116 LMo/LMo 1 2 KOZMETİK – ESKİ KULLANIMI Milattan Önce 3500: Romalılar ve eski Mısırlılar, genellikle zehirli cıva ve kurşun ihtiva eden güzellik ürünleri, göz farı ve sürme kullanırlardı. 13. yüzyılda alkol temelli parfümler Haçlı askerlerince Ortadoğu’dan Avrupa’ya taşındı. 16. yüzyılda Elizabeth devri soylulari, soluk benizli görünmek için uyguladıklari beyazlatma - deri soyma (peeling) işlemleri için cıva sülfit ve beyaz kurşun kullanırlardı. 17.......

Words: 5042 - Pages: 21

Textile Turkey

...firmalarının perakende yöntemleri karşılaştırılmıştır. Türkiye’de bulunan önemli hazır giyim firmalarının perakendecilikte uluslarasılaşma amacıyla uygulayabilecekleri yöntemler göz önünde bulundurulmuştur. Bu amaçla Türkiye ve dünyada önde gelen bazı firmalar incelenmiştir. Perakendecilik konusuna genel bir bakıştan sonra, Türk hazır giyim firmalarına öneriler geliştirilmiştir. İncelenen firmalar Zara, Mavi Jeans, Benetton, Polo Garage, Koton, Lc Waikiki, Network, Collezione, Tiffany ve Girlstop markalarıdır. Bu markalar arasında fast fashion olarak nitelendirilen hızlı moda üretimi yapan dünyaca ünlü marka Zara, Türkiye ve dünyada bir çok hazır giyim firmasına örnek oluşturmaktadır. Türkiye’de Koton da kendisini Fast Fashion olarak nitelenen yöntemle tanımlamaktadır. Bu anlamda Koton ve Zara aynı kulvarda incelenmiştir. Bunun dışında, temel (basic) ve kaliteli ürünler sunan dünyaca ünlü marka Benetton da klasik moda anlamında incelenmiştir. Benetton ile karşılaştırabilmek üzere yerli olarak LcWaikiki, Collezione, Polo Garage, Tiffany ve Network seçilmiştir. Ayrıca bir iç çamaşır markası olan ve markalaşmayı kendine rol biçmiş Girlstop da değerlendirilmiştir.Bu markalara mağazacılık sistemleri ile ilgili çeşitli sorular yöneltilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda önde gelen Türk hazır giyim firmaları ile dünyanın önde gelen hazır giyim firmaları karşılaştırılmıştır. İncelemeler sonucunda açığa çıkan bilgiler ışığında Türk firmalarına......

Words: 28190 - Pages: 113

Mr.Boran Izkut

...temel yaklaşımı şu şekilde tanımlanabilir: “ Kaynakların tükenmesi ve ham madde kıtlığı, siyasi çalkantı ve tedarik piyasalarına devlet müdahalesi, yoğunlaşan rekabet ve teknolojik gelişme tehditleri belirsizlik ve riskleri arttırmıştır. Satınalma portföy analizi, her bir satınalma operasyonunu bir matris dahilinde dört kategoriden birine göre sınıflandırılabileceğini öngörmektedir. Bu kategoriler sırasıyla; • Rutin ürünler ve tedarikçiler, • Darboğaz ürünler ve tedarikçiler, • Kaldıraç ürünler ve tedarikçiler, • Stratejik ürünler ve tedarikçiler’dir. |Finansal sonuçlar |Yüksek |Satınalmada Kaldıraç Etkisi Yaratan |Stratejik Ürünler | |üzerinde satınalmanın | |Ürünler | | |etkisi | | |Ürün maliyeti hayati rol oynuyor | | | |Erişilebilir alternatif tedarik |Tedarikçiye bağımlılık | | | |kaynakları | | | | |İkame mümkün |Performansa dayalı işbirliği | | | | | | | | |Rekabetçi teklif alma | ......

Words: 10189 - Pages: 41

Suliranin Ng Mga Mag-Aaral Hingil Sa Pagkakaroon Ng Mga Mababang Marka Sa Kanilang Akademiko

...estudyante sa kanyang pag-aaral. Nakasaad sa loob ng pananaliksik na ito ang mga kaalaman tungkol sa ilang suliranin ng mga estudyante. Ang pokus ng sulating pananaliksik na ito ay ang tinatawag na,“Mga suliranin ng mga Estudyante hinggil sa pagkakaroon ng mababang marka sa akademiko,”  Ang mga impormasyong mababasa sa loob ay base sa mga impormasyong nakalap naming sa sarbey na aming ginawa.Bakit karamihan sa mga mga estudyante ang bumabagsak sa mga major subjects nila?Anu-ano ba ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito? Ang mga kasagutan sa mga tanong ay kalathala sa sulating ito. Rebyu ng mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Tinalakay sa bahaging ito ang literatura at pag-aaral ng ibang mananaliksik na may kaugnay sa kasalukuyang pag-aaral. Nilalahad sa mga sumusunod na dahon ang ilang kaisipang kaugnay at kahawig sa kasalukuyang pag-aaral na hinugutan ng ilang kaisipang kaugnay at kahawig sa kasalukuyang pag-aaral na hinugutan ng ilang ideyang nagging lundayan at batayan sa pag-aaral na ito.   Tatlo maaring dahilan kung bakit bumabagsak o mababa ang grado ang mga mag-aaral sa kanilang mga asignatura.Ayon kay Paula Gail I. Torres base sa kanyang pasisiyasat,tatlo ang kanyang nakita dahilan sa pagbaba ng marka sa akademiko ng mga mag-aaral .Ang kakulangan sa preparasyon,kawalan ng gana at katamaran, ito ang mga maaaring salik na nakakaapekto sa mga mag-aaral.Ayon kay Torres ang tagumpay sa paaralan ay hindi nakakamit sa pawang katalinuhan lamang. Ano ang......

Words: 1129 - Pages: 5

Müşteri

...etmemeleri, müşteriden gelen tepki ve geri bildirimlere karşı her zamankinden daha duyarlı davranmaları gerekir. Duncan'a göre, pazarlama iletişiminin amacı, hem müşteriler hem de işletme için ürüne değer katmaktır. Müşteriler, ürünün sahip olduğu özellikleri, yararları ve üründeki yeni gelişmeleri, ürünün nerelerde bulunabileceğini ve ürünü satın almakla ne tür bir sosyal fayda elde edeceklerini (bir yardım fonuna bağış gibi) öğrenmek suretiyle değer elde ederler. Ayrıca, markalı birçok ürün, ona sahip olan kişilere kendini ifade etme (tanımlama, başkalarından ayırt etme) ve itibar kazandırma fonksiyonuna da sahiptir. Dolayısıyla, ürün bu anlamda da müşterisine değer katar. İşletmeler de pazarlama iletişiminden değer elde ederler, çünkü marka farkındalığı olmasa ürünlerine talep de olmayacaktır. Pazarlama Karması ve Pazarlama İletişimi 1960'lı yılların başında McCarthy tarafından tanımlanan ve pazarlamanın 4P'si olarak bilinen elemanlar, pazarlamanın genel çerçevesini oluşturur: • Ürün: Müşterinin isteğine uygun, onun edinmek isteyeceği türden ve çalışabilir olma özelliklerine uygun olmalıdır. • Fiyat: Ürünün bir bedeli olmalı, bir değeri temsil etmelidir. • Dağıtım: Ürün, şirketin hedef müşterilerinin kolayca satın alabileceği her yerde bulunabilmelidir. • Tutundurma: Reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve diğer iletişim araçlarıdır. Bunlar; bilgi verici ya da duygulara hitap edecek biçimde örgütün mesajını......

Words: 9849 - Pages: 40

Kağıt Fabrikalarında Elektrik Mühendisliği Ve Verimlilik

...kaybı. Arıza sonucu oluşacak duruş süresi ve duruşun maliyeti ne olacaktır? Bu kıstaslar ekipmanın önemini ortaya çıkaracak ve bakım listesindeki yerini ve bakım sıklığını belirliyecektir. Başarılı bir programın gerçekleştirlmesi için bazı temel parçaların bir araya getirmeleri gerekir. Bu parçalardan en önemlileri aşağıda verilmektedir: 15/448 1. Kalifiye ve işten sorumlu bir personel tayin edilmelidir. Koruyucu Elektrik Bakım programının işletilmesinden Teknik olarak Sorumlu olacak ve işi yönetecek, mesleki yeterliliği olan bir kişi seçilerek görevlendirilmelidir. Bu kişi büyük işletmelerde Elektrik bölümünden sorumlu elektrik mühendisi veya şefi olmalıdır. Bölüm başında bir müdür varsa onun altında çalışan birisinin sorumluluğu tercih edilmelidir. Bakım ekibinin içinden en yeteneklisi Test ve Kontrol Elemanı olarak ayrılmalıdır. Gerekirse bu işi yapacak eleman istihdam edilmelidir. 2. Programın kapsamı belirlenmelidir. Bir öncelik planı içinde, ekipman veya sistem bazında, yukarıda sıralanan kıstaslara göre araştırma, inceleme ve analiz yapılması gerekir. Ekipmanlar önem sırasına göre sıralanmalıdır. Bu listenin ne kadar geniş olduğuna bakılmaksızın, programın teknik sorumlusu, kapsamın genişliğini, başlama ve bitiş noktalarını liste üzerinde belirlemelidir. Trafolar, motorlar, kesiciler, şalt elemanları ve koruma sistemleri gözlenmeli ve geliştirme kapsamına alınmalıdır. Ekipmanın durumu ve işletme şartları göz önüne alınarak programa dahil edilme zamanı tespit......

Words: 85848 - Pages: 344

Porter Five Courses of Coca Cola

...STARBUCK’S SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler * Starbucks 2009 yılı sonunda 9,8 milyar dolar satış performansı ve 391 milyon dolarlık net karıyla son derece karlı ve güçlü bir şirkettir. * Dünya çapında 38 farklı ülkede 16,635 farklı noktada müşterilerine kaliteli ürünler ve hizmet sunarak iyi vakit geçirmelerini amaç edinmiş şirketin güçlü ve pozitif bir marka imajı vardır. * Fortune Dergisi’ nin çalışılabilecek en iyi 100 şirket araştırmasında 16. sırada yer alan şirket çalışan memnuniyetine önem vermektedir.(2007) * Şirket etik değerlere son derece önem vermektedir. Şirketin misyonunda işinin her yönünde çevresel liderlik rolünü üstlenmeyi vaat eden tanımlar bulunmaktadır. Zayıf Yönler * Starbucks’ın dünya çapında yeni ürün geliştirme ve yaratıcılığa dayalı bir ünü vardır. Şirket her ne kadar Arge’ye yoğun yatırım yapsa da yenilikçiliğinin zamanla duraksamasına karşı savunmasızdır. * Firmanın direk kendisinin yönettiği 7,102 şubesinin 5,668 i ABD sınırları içindeyken 1,434 tanesi diğer ülke sınırları içinde yer almaktadır. 5,338 ortaklık şubesinin ise 3,168 tanesi ABD de 2,170 tanesi diğer ülkelerdedir. Bu da Starbucks’ın 3/4 ünün ABD’de de faaliyet gösterdiğini diğer ülkelerde zayıf kaldığını göstermektedir. * Firma kahve çekirdeği perakendeciliğindeki rekabet avantajına bağlıdır ve bu onları zamanla ihtiyaca bağlı olarak ortaya çıkabilecek başka sektörlere doğru farklılaşmalarını yavaşlatacaktır. Fırsatlar * Starbucks fırsatları değerlendirme konusunda son derece...

Words: 2660 - Pages: 11

Taşitlarda Lng Kullaniminin Deneysel

...taşıtlarda 200 bar basınca dayanıklı tankların hem hacimce küçük olması hem de ağır olmasıdır. Bu nedenle CNG ile çalışan araçların menzil mesafeleri tank hacmine bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık 150km ile sınırlıdır. Hâlbuki aynı tank hacmine Doğalgazın LNG olarak depolanması tankın ağırlığının azalmasına neden olacağı gibi menzil mesafesinin de benzinli araçlarınkine yaklaşacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada alternatif bir yakıt olan sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) sahip olduğu özellikler ve içten yanmalı motorlarda kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Motorlar laboratuarında 105 BG gücünde (77 kw) FORD marka 1800 cc hacimli ve EGR sistemi mevcut deney motorunda LNG kullanımı testi yapılmıştır. Laboratuarda mevcut Cussons Marka test cihazı ile yakıt tüketimi, yük durumu, soğutma suyu giriş-çıkış sıcaklıkları ve motor devri ölçülebilmektedir. SUN MGA 1500 markalı cihazla ise egzoz emisyonları ölçülmüştür. Sonuç olarak LNG bir içten yanmalı motorda alternatif yakıt olarak kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : LNG, Alternatif Yakıt, Doğalgazın Depolanması, Vakum İzolasyonu EXPERIMENT INVESTIGATION OF USING LNG IN VEHICLES SUMMARY Nowadays fossil rooted fuels used in the internal combustion engines being exhausted and taking form harmful exhausted gases conclusion of burning these fuels soiling environment have cause to increase investigations about alternative fuels used in the internal......

Words: 16415 - Pages: 66

Yeni Ürün

...yapıldığında birbirlerine uyacak şekilde tasarlanmış parçalardan oluşur. Müşteri montajda birleştirilecek parçaların seçimine katılır. Bu parçalar nispeten daha çok üretilirler; Bu nedenle de masraflar azalır ve parçalar tekrar tekrar üretildiklerinden kalite daha kolay yakalanır. Standart ürünler ise büyük miktarlarda üretilirler. Müşterinin parça seçme gibi bir olanağı yoktur, ve kalite en kolay bu üretim şeklinde yakalanır, çünkü devamlı aynı şekilde üretim yapılır. Üreticiler üretim miktarını piyasadaki talebi ön görerek belirlediklerinden, müşteri ancak stokların tükenmesi halinde beklemek durumunda kalır. Özel, seçenekli ve standart ürünlerin sınıflandırılması stratejik açıdan son derece önemlidir. Eğer bir şirket özel üretim yapmayı tercih etmişse ve rakibi eşdeğer bir ürünü standart ya da seçenekli sunabiliyorsa, o halde rakip firma verim, kalite, esneklik ve güvenilirlik konusunda büyük avantaj elde etmiş olur. Bunun örnekleri otomotiv sektöründe son derece belirgindir. Henry Ford, otomobilin özel bir üründen standart bir ürüne dönüşmesinin öncülerindendir. Her ne kadar Ford’un kullandığı standart tasarım ve montaj hattı üretim masraflarını büyük oranda azaltmış, kaliteyi geliştirmiş ve teslim süresini kısaltmış olsa da tüketicinin seçme alternatifi yoktu. Bugünse Amerikan otomotiv sektöründe seçenekli imalat tipik bir üretim şeklidir. Tüketiciler onlarca renk, koltuk türü, motor, tekerlek ve diğer seçenekler arasından dilediklerini seçmektedirler. ......

Words: 7959 - Pages: 32

Mary Kay çin Analizi

...Kay Cosmetic için inanılmaz bir pazar fırsatı demektir. Ölüm yaşı 42’den 70’e yükselen Çin’de yaşlanmayı önleyici kozmetik sektörü MKC için tam bir fırsat oluşmuş durumdadır. Her ne kadar nüfusun çoğunluğu rural area’larda yaşasa ve urban area’larda yaşayanlar cosmetic ürünlerini kullanıyor olasar da, ülkede bir urbanization trend var ve bu trendin artarak devam edeceği düşünülmektedir. Çin, ekonomisini geliştirmek adına yabancı yatırımcılara sıcak bakmaktadır. Bu doğrultuda hükümet politikalarıyla serbest piyasayı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu politik uygulamaların karşılık bulduğu ve ülkedeki ekonomik büyümenin artarak devam ettiği görülmektedir. Çin devleti refahı arttırmak için çalışanlarının konaklama, sağlık, ulaşım ve öğle yemeği gibi giderlerini karşılayarak desteklemektedir. Ülkedeki urbanization trendleri ve bireylerin ekonomik güçlerinin artmasının, insanların lifestyle’ları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu buna ek olarak bireylerin disposable income’larının arttığı görülmektedir. Çin pazarındaki en büyük risk politik belirsizliktir. Yaşlanan hükümet başkanı değişeceği zaman ülke rejiminin demokrasi olmaması, ilerisi için belirsiz oluşturmaktadır. Kriz dönemlerinde insanların harcamaya değil de biriktirmeye yatkın olması sebebi ile çıkacak bir kriz ülkede ki yatırımcıları kötü etkileyecektir. Çin pazarında mevcutta 3.000 kozmetik üreticisi vardır fakat hepsinin product line’ı kısıtlıdır. Çin pazarındaki hiçbir tüketici hepsi bir arada......

Words: 1385 - Pages: 6

Case St

...mimarisi, marka değerini korumasını ve genişletmesini sağlıyor. Leonor Ciarlone Uzman Editör, The Gilbane Report Ağustos 2005 Çeviri, CyanGate, 2009 Whirlpool şirketi (NYSE: WHR), 13 milyar $’ın üzerindeki yıllık satışları, 68,000 çalışanı ve tüm dünyada 50 adet üretim ve teknoloji araştırma merkezi ile dünyanın önde gelen temel ev aletleri üreticisi ve satıcısıdır. Whirlpool’un temel markaları -KitchenAid, Roper, Bauknecht, Inglis, Brastemp, Consul ve küresel Whirlpool markası- tüm dünyada 170’den fazla doğrudan satış bürosu aracılığıyla pazarlanmakta ve satılmaktadır. Piyasadaki konumunu korumak için Whirlpool; iş stratejisi, teknoloji ve çalışanların oluşturduğu olağanüstü müesseseden esinlenir. Yenilikçi tasarım ve gelişim, sürekli marka yönetimi ve ileriye dönük müşteri ilişkileri yönetiminden destek alarak Whirlpool, küresel bir markalar evini yürütmek için gerekli zemini kurmuştur. Content Technology Works: Whirlpool Corporation İÇİNDEKİLER Giriş Örnek Olay Analizine Genel Bakış Teşekkürler Bu Örnek Olay Analizi Kullanmak Kendi Deyişleriyle: Whirlpool Perspektifi Problemi Teşhis Etmek Fırsat Ürün Seçimi Başarıyı Ölçmek Whirlpool Grubu – Firma Geçmişi Kurumsal Markayı Oluşturmak Markalar Evinin Kurulması Markalar Evi ile Küreselleşmek Problem: Küresel Pazarda Marka Değerini Sürdürmek İhtiyaç: Markaları “Varlıklar” Olarak Yönetmek Başarı Kriteri: Pazarda Hızlı Olmak, Maliyet Düşürmek İhtiyaç: Marka Değerini Korumak Başarı Kriteri: Marka......

Words: 7794 - Pages: 32

Sedat

...ağırlıklı tercih eder, • Ortalama para harcar, • 18 – 24 yaş arası, • Skinny/dar paça ve geniş paça fit gruplarından denim tercih eder, • Moda bilgisi orta seviyede, çok trend değil, • Mavi «Akdenizli» Kız, bohem, kendi tarzını yaratan • Tematik ürünleri tercih eder, renk, model, materyal seçimi yapar, • Para harcamayı sever, • 25 – 30 yaş arası, • Mavi Amerika tercih eder, fit grup ayırmaz, yakışanı alır, renkli jean ve kadife alır. • Moda bilgisi orta seviyede, çok trend değil, • Mavi «Trendy» Kız, farklı, gece hayatı, havalı, seksi, trendy • Fashion ve seksi ürünleri tercih eder, • Para harcamayı sever, • 18 – 30 yaş arası, • Gold ve Amerika alır. Seksi model ve yıkamalara sahip skinny/dar paça ve geniş paça fit grubundan ürünler tercih eder. • Moda bilgisi yüksek, trendy Erkek Koleksiyon Kavramları • Mavi «Üniversiteli» Erkek, gündelik, casual • Detaylı basic ve jenerik ürünler, sweatshirt, renkli kaban, ekose gömlek ağırlıklı tercih eder, • Ortalama para harcar, • 18 – 24 yaş arası, • Normal bel/Bootcut ve Dar Kesim fit gruplarından denim tercih eder, • Moda bilgisi orta seviyede, çok trend değil, • Mavi «Ofis» Erkek, bakımlı, şehirli • Tematik ve kategorik ürünleri tercih eder, • Para harcamayı sever, • 25 – 30 yaş arası, • Mavi Amerika tercih eder, fit grup ayırmaz, chino pantolon ve yakışanı alır, • Moda bilgisi orta seviyede, çok trend değil, • Mavi «Trendy» Erkek, farklı, gece hayatı, havalı • Fashion ve seksi ürünleri tercih......

Words: 4989 - Pages: 20

Marketing Analysis of Danone

...including Activia at the world’s standards of highest quality and beverage safety. They always carries hygene and their producing process is torely environmentallyfriendly. Activia, is produced in Lüleburgaz, in an highest standarts owner facility. ACTIVIA NEDIR? •   •   •   •   •   Activia sağlık faydası sunan bir yoğurttur, düzenli olarak tüketildiğinde içerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sisteminizi düzenlemeye yardımcı olur. Activia üretilirken taze süt, yoğurt mayası ve doğal probiyotik maya kullanılır, Activia’nın meyveli çeşitleri mevsiminde toplanmış meyveler kullanılarak üretilir. Activia'nın içerisinde vücudunuza zarar verebilecek herhangi bir madde bulunmaz. Ayrıca ilaç ya da koruyucu katkı maddesi içermez, bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Activia, kalsiyum açısından iyi bir kaynaktır ve yüksek kaliteli protein içeriğine sahiptir. Levels of activia: • Core benefit: Activia nın temel yararı insanların sindirim sistemlerindeki bozuklukları düzensizlikleri ve yavaşlıkları gidermek içerdiği probiyotik özellikle de yararlı bakterilerin sindirim sistemimizde tutunmasına yardımcı olmaktadır. • Actual product: Danone firması activia ürününde ürünün amacına yönelik bir ambalaj hazırlamıştır. Örneğin ambalajında sindirimi kolaylaştırır anlamında aşağı doğru ok işareti kullanmıştır. Kaşıkla yenildiğne dair kaşık resmiyle ürünü müşteriye göstermiştir. Ürünün sindirimi düzenlemek ve kabızlığa son vericek özelliği vardır. Bu nedenle de......

Words: 3920 - Pages: 16

Kalite Yönetimi

...yaklasımı kendi sözleri ile şöyle özetlenebilir: "eğer mesajımı birkaç kelime ile yönetime özetlernem gerekirse, bütün yapılacak iş kalitedeki istatistiksel çeşitliliği azaltmaktır derim." çalışarı Shewhart Çeşitliliğin azaltılması fikri 1931'de BelI Labratuarlarında tarafından ortaya konmuştur. Ürün kalitesinin ekonomik kontrolü ile ilgili fikirleri aşağıdaki gibidir [2]: • Bütün üretim sistemleri ve süreçler varyasyon gösterirler. 1328 David ARDITI, H. Murat CÜNAYDIN • Varyasyon rastgele veya özel sebeplerden kaynaklanabilir. • Ozel sebepler, üretim sürecinde verimliliği arttırmak için yapılacak degişikliklerden önce ortadan kaldırılmalıdır. Deming'e göre varyasyonların nedenleri üretim sürecinin içindedir. Deming, problemlerin %94'lük kısmının operatör hatasından değil, sistem hatalarından kaynaklandığını öne sürer [3]. Bu durumun anlaşılması yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyecektir. Deming, yönetimin kendi denetiminde olan olaylar için çalışanları sorumlu tuttuğunu belirtir. Ona göre, asıl gereken, yönetim şeklinin değiştirilmesidir. Yöneticilerin davranışlarında ve uygulamalarında varyasyon gözlenir. Örneğin yöneticilerin sık sık tedarikçi değiştirmeleri üretim sürecinde kullanılan malzemede varyasyana yol açacaktır. Hatta tek bir tedarik kaynağı kullanılsa dahi girdilerde varyasyon söz konusudur. Tedarikçilerin devamlı değiştirilmesi veya çok sayıda tedarikçi kullanılması, bu girdileri kullanan üretim sürecini de daha fazla varyasyana......

Words: 4816 - Pages: 20

Corona Beer in Turkish

...Estrella, Leonand Montejo’yu içeren 13 farklı marka bira üretmekte ve dağıtmaktadır. 160 ülkede mevcuttur ve 5 marka ihraç eder. Meksika’daki Budweiser, Bud Light ve Oapos’ un bağlı olduğu Anheuser- Busch InBev’in ithalatçısıdır, ayrıca Çin markası Tsingtao ve Danimarka birası Carlsberg’i de ithal eder. Corona Beer Zaman Tüneli 1925 yılında Cervecería Modelo, başkent Meksiko City’de ilk bira fabrikasını açmıştır. 1928 yılında Modelo ve Corona markalarından 8 milyon şişe satılmıştır. 1930 yılında Negro Modelo birası ilk kez satışa çıkmıştır. 1933 yılında Grupo Modelo, seyrek olarak ABD’ye ihracata başlamıştır. 1935 yılında İlk extralight birası Moravia’yı piyasaya sürmüştür. 1935 yılında Grupo Modelo, Victoria ve Pilsener markalarının üreticisi olan Compañía Cervecera Toluca y México’yu satın almıştır. 1939 yılında Cervecería Modelo, Meksika’da en iyi bira fabrikası seçilmiştir. 1943 yılında Sloganı: “20 milyon Meksikalı yanılıyor olamaz” çok etkili olmuştur. 1950 yılında Cervecería Modelo’nun pazar payı %36, en yakın rakibi %24 ile Cervecería Cuauhtemoctır. 1966 yılında Modelo Especial, Meksika pazarına giren ilk teneke bira olmuştur. 1967 yılında Cervecería Modelo de Torreón bira fabrikası açılmıştır. 1970 yılında Grupo Modelo’nun iştiraklerinin finansal kontrolü için Diblo Corporativo ismiyle şirket kurulmuştur. 1979 yılında Cebadas y Maltas, Calpulalpan- Tlaxcala’da kurulmuştur. 1984 yılında Leon ve Montejo markalarının ilk kez üretildiği fabrika......

Words: 4295 - Pages: 18