Llol

In: Other Topics

Submitted By L30222130
Words 2246
Pages 9
AWA Project
Title: How fast food advertisement persuade UK consumers’ consuming?

Tsz Hin Lam (Henry)
33801495
Group B

Abstract:
In recent days, many advertisements have been promoted either on television or the internet. Customers can see advertisement very easily through their digital devices, so this advertisement really affects the way customers’ consume in fast food restaurants. Previous literature states that fast food restaurant these days really put a lot of effort on advertisement and promotion, and these really can improve their sales revenues. The majority of interviewees claim that advertisement really persuade them to consume more on fast food restaurant rather than before, and it really change the image of fast food restaurant on customers ‘mind. However, some interviewees think is have not change both their consuming and the image of fast food. Moreover, most people think advertisement really can help to persuade customer’s consuming.

Content Page: list of figure
1.Introduction:5
2.Literature Review:5
3.Methodology: 6
4.Result and Discussion: 7
5.Conclusion: 11
6. References:12
7.Appendix: 13

Page no
p.7
p.7
p.8
p.8
p.10
p.10

Page no
p.7
p.7
p.8
p.8
p.10
p.10

List of figures:
Fig.1- How many times do customers see fast food advertisement in a week.
Fig.2-Where do customers mostly see the advertisements.
Fig3. Which kind of advertisements most attract consumers.
Fig4. Have customers been to a fast food restaurant because of an advertisement.
Fig5.The consumers thoughts of fast food in relation to health.
Fig6. Does advertising about a fast food restaurants change a customers’ opinion of what they have thought before.

1.Introduction:
These days many citizen recognized that fast food is a kind of junk food which is unhealthy to our body. Since the making process of these fast…...

Similar Documents

Ship Operation

...saflPul de: 11er.us aL{l J llun (aqr turlr aL{l ,slua UJPA lrorru^ou11;amBursrrdr'uo)salEqslodtqslaurvrolsnftoulano:(aqlPu€'alqell€A€ os auo)aq al€q slll spaJpunq /vlou aie alaLlr leql slolsalul qrrm 're;ndod 'saleqs bVCSVt1 luautuord rsou aqllo 00[ q)erl leql (bbbb loqtur(s raptr) (VlC punl lalle{ gg1 bepsell aql ro aBelany l€ulsnPul sauof rvro6 aqr l]eJr reqr Sut)l)elt'xapul laqro '001S re parud st I UOdS ;oqu,(s rallrr) ,sPuoul?lP, ale slll sluasaldar laptds e aqt uaqr 0001 speal 00s das aql pue xaPul d4s aqlro qruar-auo sa:t'td aql lleJr reqr - (las loqu'G la1:tr) ,o al€qs q)ee Jl '00s das aql ul saleqs;o a)ll 'sallpul aSueq:xa srd'araX fuotrsoda6 lood I PJepuPlS - ,slaptds, Pallo-os aqr 'sullo; (ueu ut aulol slll 'spun, llols leln)llJed 1:en reqr sateqs ro aPetu ale auos (1antt:e uo4 lualaJlp l(,ran rnq sPun, lenrnu 8ur1:en xaPul ulellaf, lenrnu paPelr olle|lulsaltnbuaqtsalEulslt{I.salEqsSur(prapunaqlutsa8ueq)|Euolseffoaque) araqr q8noqrle 'Paxg q:nu &ta.rd sr uotltsodtuol llaql r€qr u! sluaulsalul paBeueu altssedsePeulss€llalesltf'Pun,l€nlnuielo;paltnbalselettde:Joluaullululof sans: 'SJa/V SJAA Mau ]e q1 'Ale 'sa jou teql (nq uer nor( 'os1y 'laMol qlnul alE sll:l unutuil.u E uEql laqrEJ lll auo se aplll se aqr lo, slsot uolllesueJl aqr leql sl spun, lenlnu lano a8eluenpe a8lel au6'alll snorren r(q pu" ,ru"trr"nul fir1ap;1 'plen8uel'sajEqsl s(e1:leg se q)ns suollnlllsul aleu leql saleqs palosuods lalleu aql uo slli Jo aEuel......

Words: 13846 - Pages: 56

Eben

...opgave for regeringen, " medlemskab af EF. Det sidste kunne kun lade sig gø re, hvis Spanie n havde de ­ mokrati. Derfor støttede de indførelsen af demokrati j Spanien, Støtten fra er­ hve rvsli vet betød, at politikerne kunne arbejde hurtigt med de reforme r, de r skulle føre Spanien ind i de mokratiet. I foråret 1977 blev alle politiske partier og fagforeninger tilladt, ligesom strej ker og demonstrat ioner blev gjort lovlige, Disse reformer kronedes med det første dem ok ratiske valg 15 , juni 1977. De t sto re flertal af den spanske be­ fo lkni ng støttede indfø rel sen af demo­ krati, idet va lgdeltagelse n var på n æsten 80 %, De to vin dende partier - UCD (Union del Cen tro Democriztico) og PSOE (partido Socialista Obrero EspC/llol) - var sikre støt te r af de mokratie t og fik til­ sammen 65 % af de afgivne stemmer. UCD va r Adol fo Suarez' hurtigt sam­ m ensatte koa lit ion forud for valget. PSOE var det spanske Socialdemok rati . Da UCD ved mandatfordeli n gen fik 165 90 97 I !PA/I!:r .~"" R tv,s mandater over fo r PSOE's 11 8, kunn e Suarez uden problemer forts æ tte som leder af en mindretalsregering, hviS vig­ tigste o pgave var at få ud arbejd et en ny, dem okra ti sk forfa tning . af se natet væ lges af regionerne og p ro ­ vinserne (so m regionern e er opdelt i). Dødsstraffen bl ev afskaffet. Der indfør ­ tes en vidtgående m agtd eling mell em parlamen tet i Madrid og regionerne, der fik ret til egen præsident , egen regering,......

Words: 6501 - Pages: 27