Kế Hoạch Truyền Thông

In: Business and Management

Submitted By maclamgiang
Words 13518
Pages 55
2008

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông
Tài liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
[Viết "Kế hoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" nào.]

Đỗ Hoa Time Universal Communications 11/6/2008

Trang | 2

MỤC LỤC
CHUẨN BỊ KỸ NĂNG ........................................................................................................................................ 3 NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG ................................................................. 8 BỐI CẢNH.......................................................................................................................................................... 13 TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG ......................................................................................................................... 15 XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN......................................................................................................... 16 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU .................................................................................................................................... 19 CHIẾN LƯỢC .................................................................................................................................................... 21 CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU ............................................................................................................................. 23 TUYÊN BỐ ......................................................................................................................................................... 26 THÔNG ĐIỆP CHÍNH…...

Similar Documents

Thong Tu Ho Tro Lai Suat

... Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh (dưới đây gọi tắt là hỗ trợ lãi suất) như sau: Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất 1. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thực hiện việc hỗ trợ lãi suất, bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương (dưới đây gọi chung là ngân hàng thương mại). 2. Tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh ở trong nước theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ...

Words: 5363 - Pages: 22

Sai Số Thống Kê Bop

...thống kế BOPSai số thống kê Sở dĩ có các khoản mục nhầm lẫn và sai sót trong CCTTQT là do: * Các giao dịch phát sinh giữa người cư trú và người không cư trú rất nhiều. do vậytrong quá trình thống kê rất dễ dẫn đến sai sót. * Sự không trùng khớp giữa thời điểm diễn ra giao dịch và thời điểm thanh toán. OB + OFB = 0 →OB = - OFB →CA+K+OM= - OFB →OM =-(CA+K+OFB) Đẳng thức cuối cùng cho thấy số dư của hạng mục nhầm lẫn và sai sót chính là độ lệch giữacán cân bù đắp chính thức và tổng của cán cân vãng lai và cán cân vốn. Bởi vì cán cân bù đắpchính thức, cán cân vãng lai và cán cân vốn luôn được xác định (luôn thể hiện là một số cụ thểtrên CCTTQT ), do đó đẳng thức trên được áp dụng số dư nhầm lẫn và sai sót khi lập CCTTQT trong thực tế. Kết toán chính thức (Tài trợ chính thức) Khoản mục này luôn bằng về trị số và ngược dấu với cân thanh toán. Tài trợ chính thức biểu thị những giao dịch quốc tế mà chính phủ tiến hành để điều chỉnh tất cả những giao dịch khác được ghi trong các hạng mục của cán cân thanh toán. Như vậy, khi tính cả tài trợ chính thức, tổng các hạng mục trong cán cân thanh toán phải bằng 0. Điều này giống như thị trường ngoại hối phải cân bằng khi tính cả sự can thiệp của NHTW qua việc sử dụng khoản dự trữ ngoại hối. Một khoản thặng dư trong tài khoản vãng lai được bù vào khoản thâm hụt trong tài khoản vốn hoặc dùng để tăng dự trữ ngoại hối. Ngược lại một khoản thâm hụt trong tài khoản vãng lai phải được bù lại bởi một tài khoản thặng dư trong tài......

Words: 389 - Pages: 2

Kes Jenayah

...Sejak akhir-akhir ini kes jenayah kian meningkat. Surat khabar and media massa seperti televisyen, radio dan internet selallu melaporkan isu-isu tentang kes jenayah. Fenomena yang tidak diingini ini haruslah dihentikan. Tetapi soalannya apakanh sebeb-sebab berlakunya keadaan sedemikian? Terdapat banyak sebab berlakunya kes jenayah. Antaranya ialah seseorang itu mungkin melakukan jenayah disebabkan oleh pengaruh rakan-rakannya yang bermasalah. Ini terjadi apabila rakan-rakannya yang bermasalah berjayamemujuknya supaya melakuakan kegiataan jenayah, Media massa juga adalah salh satu sebab berlakunya jenayah sejak akhir-akhir ini. Pada masa kini program-program televiyen sering menayangkan cerita-cerita yang berunsur negatif dan ganas. Para penonton terutama golongan remaja yang suka mencuba sesuatu yang baru akan meniru jenayah yang mereka lehat melalui televisyen. Selain daripada itu, seseornag melakukan jenayah keran menghadapi masalah kewangan. Misalnya seorang penagih dadah akan melakukan jenayah untuk mendapatkan wang untuk membeli dadah. Jenayah juga berlaku apabila seseorang itu mabuk atau berdadah. Orang yang mabuk atau berdadah akan berikiran waras dan akan bertindak ganas kepada orang lain. Perbuatan itu mungkin akan menyebabkan orang lain cedera dan ternunuh tanpa sengaja. Remaja yang kurang perhatian daripada ibu-bapa juga sebab berlakunya jenayah. Ini kerana remaja tersebut akan berkawan dengan orang jahat dan melakukan pelbagai jenayah seperti mengedar dadah,......

Words: 338 - Pages: 2

Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Tm-Dv

...BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TM-DV CHƯƠNG: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN & CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Bài số 1: Công ty ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 01/03: Công ty ABC xuất quỹ tiền mặt tạm ứng tiền vật liệu cho Nhân viên A số tiền 42.000.000. Ngày 05/03: Công ty ABC xuất quỹ tiền mặt 80.000.000, nộp vào tài khoản của công ty tại ngân hàng. Đến cuối ngày, Công ty ABC vẫn chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng. Ngày 06/03: Công ty ABC nhận được giấy báo Có của số tiền nộp vào tài khoản ngân hàng ngày 05/03. Ngày 10/03: Công ty ABC mua một lô công cụ có giá thanh toán 27.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), chưa thanh toán tiền cho Công ty B. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 495.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Công cụ nhập kho đủ. Ngày 15/03: Nhân viên A thanh toán tiền tạm ứng: - Vật liệu nhập kho có giá thanh toán 38.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). - Chi phí vận chuyển 770.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%). - Nhân viên đã nộp lại quỹ tiền tạm ứng không chi hết. Ngày 16/03: Căn cứ số lượng hàng hoá gửi đi bán tại các đại lý đã tiêu thụ, Công ty ABC thanh toán hoa hồng bán hàng cho các đại lý bằng tiền mặt 110.000.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%). Ngày 20/03: Công tyABC được ngân sách Nhà nước cấp bổ sung vốn kinh doanh bằng tiền gửi ngân hàng 1.250.000.000. Công......

Words: 10372 - Pages: 42

Rào Cản Truyền Thông Và Biện Pháp Cải Tiến Thực Trạng Này Tại Các Trường Mầm Non

...Rào cản truyền thông và biện pháp cải tiến thực trạng này tại các trường mầm non Ths. Lê Bá Lộc Khoa Quản lý Giáo dục Trường Cán bộ QLGD Tp.Hồ Chí Minh Thông tin, truyền thông có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng trường học nói chung, trường mầm non nói riêng. Nó là công cụ, phương tiện để Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà trường. Bất kỳ một nhà trường nào cũng tồn tại và thực hiện mối liên hệ giữa ba hệ thống: hệ thống quản lý (chủ thể quản lý: đưa ra các quyết định quản lý), hệ thống bị quản lý (đối tượng quản lý: thực hiện các quyết định quản lý), hệ thống thông tin (làm cầu nối giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý). Truyền thông là quá trình trao đổi những thông tin và chia sẻ những ý tưởng, cảm giác, thái độ với người khác từ đó làm nảy sinh ra những mức độ thông hiểu giữa hai hay nhiều người. Nói cách khác, truyền thông là sự di chuyển thông tin từ người này sang người khác bằng cách sử dụng các ký hiệu ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Truyền thông phụ thuộc vào sự kết hợp các yếu tố ngữ cảnh, văn hóa, môi trường. Trong quá trình truyền thông có rất nhiều trở ngại làm cho thông tin bị sai lạc, mất mát, giảm hiệu quả, thậm chí gây phản tác dụng. Những trở ngại này được gọi là nhiễu hay rào cản. Trong công tác quản lý trường học cũng xuất hiện những rào cản đòi hỏi nhà quản lý phải nhận biết và tìm cách khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường. ......

Words: 1401 - Pages: 6

Thiet Ke

...Chương 1: Tổng quan Chương 2: Tính toán , thiết kế 2.1 Các thông số và phương án cho trước 2.2 Lựa chọn sơ đồ nguyên lý của tổng thành 2.3 Phân tích lựa chọn kết cấu một số phần tử cơ bản 2.4 Tính toán, thiết kế các thông số cơ bản của hộp số a. Xác định khoảng cách giữa các trục: Khoảng các trục (A) được tính sơ bộ : (mm) Trong đó: C: hệ số kinh nghiệm ( đối với ô tô khách C = 17-19 ) => chọn C=17 Memax : momen xoắn lớn nhất của động cơ (N.m) Ta được A = 101 (mm) b. Mô đun của bánh răng Chọn mô đun của bánh răng theo công thức kinh nghiệm: m = (0,032 – 0,04)A = (3,46 –4,32) (mm) * chọn mô đun pháp tuyến bánh răng nghiêng là * chọn mô đun bánh răng thẳng là m = 4 mm c.Chọn sơ bộ góc nghiêng của các bánh răng : đối với ô tô khách => chọn = 300 d. Xác định số răng các bánh răng: Cặp bánh răng luôn ăn khớp: Chọn số răng của bánh chủ động theo điều kiện không cắt chân răng: => chọn Tỉ số truyền của cặp bánh răng luôn ăn khớp: Số răng của bánh răng bị động: => chọn =36 (răng) Tỉ số truyền của các cặp bánh răng được gài số: Ta có Với : tỉ số truyền cặp bánh răng được gài * Ta không tính cho tay số 4 vì nó là số truyền thẳng Ta lập được bảng: | | | | | 2,33 | 2,33 | 2,33 | | 2,75 | 1,33 | 0,73 | Với số lùi ta có * Chọn il ......

Words: 2155 - Pages: 9

Etika Ke

...menangani perubahan-perubahan ini akan dapat membawa organisasi yang diterajuinya ke arah kecemerlangan. Tetapi adakah kejayaan ini akan menjadikannya seorang pemimpin berkesan? Kepimpinan berkesan juga sering dikaitkan dengan sifat, nilai dan tingkah laku yang beretika. Kepimpinan beretika adalah mustahak kerana pemimpin adalah agen perubahan dan arkitek bagi elemen-elemen penting budaya organisasi. Sikap dan tingkah laku pemimpin memberi impak kepada perlakuan anggota organisasi dan seterusnya ini akan mempengaruhi prestasi organisasi (Aronson 2001; Kanungo 2001; Trevino, Brown & Hartman 2003). Wilhelm (1996) menganggap nilai yang jelas dan kukuh sebagai characteristic teras bagi seorang pemimpin berkesan. Seterusnya beliau menambah, kepimpinan tanpa nilai boleh mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan seperti yang dapat dilihat melalui Adolph Hitler. Kebelakangan ini minat untuk mewujud dan membangunkan kepimpinan beretika dalam organisasi semakin meningkat. Selain daripada kesan positif terhadap organisasi, keruntuhan etika di peringkat pengurusan boleh menyebabkan organisasi atau negara menanggung kos yang besar. Contohnya penangkapan beberapa orang pegawai kanan di Jabatan Imigresen kerana salah guna kuasa, secara langsung memberi kesan yang negatif terhadap negara kerana beberapa kerajaan asing mungkin mengenakan polisi baru terhadap pemegang pasport antarabangsa Malaysia yang akan pergi ke negara tersebut. MALIM Bil. 10 (2009) 41 ETIKA DAN KEPIMPINAN......

Words: 3517 - Pages: 15

Ke Hoach

...TRƯỜNG TH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2012 – 2013 Lớp 12C - Căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THPT Bản Ngà năm học 2012-2013 và đặc điểm tình hình lớp trong thời gian qua. Nay GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Tổng số học sinh đầu năm : 19 Trong đó + Con TB : 0 + Tuyển mới : 0 + Lưu ban : 0 + Khuyết tật : 0 a. Nề nếp - Nhìn chung các em tham gia đi học chuyên cần, đầy đủ ít vắng học không lí do, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường. - Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp… Học tập. - Nhìn chung đại đa số các học sinh có ý thức học tập tốt, đi học có soạn bài và học bài đầy đủ trước khi đến lớp, tinh thần học tập có nhiều chuyển biến tốt. Bước đầu đã ổn định được nề nếp học tập. 1. Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em, đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới......

Words: 1600 - Pages: 7

Thong Ke

...BÀI TẬP 1 Chương 3-4 TỔNG HỢP SỐ LIỆU – MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ Bài 1. Có số liệu về mức thu nhập và số CNV của 16 xí nghiệp may trên địa bàn TPHCM trong năm 2010 như sau: STT Thu nhập bình quân Số CN Thu nhập bình quân Số CN STT tháng 1CN (1000 đồng) (người) 600 9 1.360 1.520 1.210 603 10 1.440 1.180 3 1.310 1.000 11 1.290 1.150 4 1.240 1.400 12 1.280 1.580 5 1.260 1.350 13 1.260 1.600 6 1.260 1.340 14 1.300 2.203 7 1.380 1.200 15 1.320 1.820 8 1.350 1.550 16 1.500 1.800 tháng 1CN(1000 đồng) (người) 1 1.200 2 Yêu cầu: 1. Căn cứ vào thu nhập bình quân tháng 1 CN, hãy phân tổ các xí nghiệp trên thành 3 tổ có khoảng cách đều. Trong mỗi tổ hãy tính số XN, số CN và Tổng thu nhập. 2 2. Phân tổ các XN trên thành 4 tổ có khoảng cách tổ đều để nghiên cứu qui mô các xí nghiệp. Trong mỗi tồ hãy tính số XN, số CN và Tổng thu nhập. Bài 2. Có tài liệu về bậc thợ của 20 công nhân thuộc phân xưởng A như sau: Tên CN: A B C D E F G H I J Bậc thợ: 3 1 4 5 6 4 2 4 6 4 Tên CN: K L M N O P Q R S T Bậc thợ: 5 6 3 4 5 4 7 2 7 2 Yêu cầu: 1. 2. 3. 4. Sắp xếp 20 CN theo bậc thợ bằng phương pháp phân tổ Tính bậc thợ trung bình của 20 công nhân trên Xác định......

Words: 1519 - Pages: 7

Kế HoạCh Kinh Doanh đIệN Tử

...| Trường Đại học Bách khoa Hà NộiViện Đào Tạo Quốc Tế | | KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tên kế hoạch: Kinh doanh mỹ phẩm Hàn Quốc Nhóm 3.1 : Trần Thị Ngọc Anh – 20138729 Phạm Hoàng Lâm Oanh – 20138758 Trần Thị Phượng - 2013835 Lớp : VUW12A Giáo viên hướng dẫn : Phan Văn Thanh Hà Nội – 2015 1. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh 1.1. Nói về công ty Mỹ phẩm Hàn Quốc APO (1/10/2015) là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu từ các nhãn hiệu uy tín của Hàn Quốc như Thefaceshop, Innisfree, Tonymoly… Sản phẩm rất đa dạng từ các sản phẩm dưỡng da, dưỡng trắng da, sản phẩm chống lão hóa, son môi, sữa rửa mặt,… Chúng tôi là một doanh nghiệp tận dụng tối đa công nghệ mạng web nên có khả năng làm việc hoàn toàn qua website. Đại diện là trang web http://localhost/otc những người gia nhập đều được trải qua nhiều sự chọn lọc kỹ lưỡng và có kiến thức cũng như kinh nghiệm về việc kinh doanh và hiểu biết nhiều về mỹ phẩm. Mọi thắc mắc của khách hàng xin liên hệ theo đường dây nóng 1900 6666. 1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 1.2.1. Tầm nhìn Là công ty chuyên các sản phẩm làm đẹp tại Việt Nam, được khách hàng tín nhiệm ưu tiên lựa chọn. 1.2.2. Sứ mệnh Thấu hiểu khách hàng, mang đến cho khách hàng niềm tin, mua sắm thuận lợi qua những sản phẩm chất......

Words: 4971 - Pages: 20

Kế toáN Nhà HàNg, KháCh SạN

...Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác. Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo với Công ty B theo hình thức nhận tiền công từ Công ty B hoặc bán lại sản phẩm cho Công ty B thì tiền công nuôi heo nhận từ Công ty B và sản phẩm heo bán cho Công ty B thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Công ty B bán ra hoặc đưa vào chế biến để bán ra thì sản phẩm bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định. 2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý......

Words: 5307 - Pages: 22

Thong Cao Bao Chi Le Ki Ket Time to Know

...THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ KÝ KẾT TRIỂN KHAI ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRẺ EM THEO CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ CỦA NGƯỜI DO THÁI TIME TO KNOW Ngày 31/5/2016, tại Khách sạn Grand Plaza - Hà Nội, diễn ra “Lễ ký kết triển khai độc quyền giải pháp đào tạo tiếng Anh trẻ em, theo công nghệ kỹ thuật số của người Do Thái - Time to Know”, giữa Tập đoàn Orca (Israel) với Học viện Anh ngữ Equest (đại diện khu vực phía Bắc) và Anh ngữ Việt Mỹ VATC (Đại diện khu vực phía Nam). Đại diện thực hiện ký kết giữa các đơn vị gồm: Bà Loreen Weintraub – Giám đốc điều hành Tập đoàn ORCA tại khu vực Đông Nam Á; Bà Nguyễn Thị Hồng – Giám đốc điều hành Anh ngữ Việt Mỹ VATC; Bà ………………… - Giám đốc Điều hành Học viện Anh ngữ EQuest, cùng sự chứng kiến của Bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ Israel tại Việt Nam và đại diện các cơ quan thông tấn, truyền hình. Time to Know là giải pháp học tiếng Anh của người Do Thái, ứng dụng phần mềm tương tác trên công nghệ Digital Teaching Platform – DTP (nền tảng giảng dạy kỹ thuật số của Israel). Time to Know được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia giáo dục Mỹ, theo tư duy giáo dục và phương pháp học tập kiến tạo của người Do Thái, hướng đến đối tượng thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 14 tuổi. Đây là giải pháp mang tính đột phá kết hợp giáo dục và CNTT, đã được triển khai tại Israel, Mỹ, Hàn Quốc, Peru, với hàng chục nghìn học viên mỗi năm trên toàn thế giới. Time To Know giúp cho học sinh không chỉ học tốt tiếng Anh, tự tin trong giao tiếp mà còn......

Words: 1679 - Pages: 7

Erp-Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp

...TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ MÔN TIN HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - Mã học phần: HTTT4283 - Số tín chỉ: 3 - Học phần: ▪ Bắt buộc: ( ▪ Tự chọn: - Các mã học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Nguyên lý kế toán, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý 2. Mục tiêu của học phần Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về một hệ thống ERP, những thách thức đối với doanh nghiệp để triển khai thành công ERP. Thông qua đó, sinh viên có thể nhận thấy được tầm quan trọng của ERP trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh & đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. 3. Tóm tắt nội dung học phần Học phần Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tập trung vào những nội dung cơ bản sau: - ERP là gì? Các thành phần cơ bản của ERP? - Các bước để triển khai ERP? - Các doanh nghiệp nên tái cấu trúc các tiến trình kinh doanh như thế nào để phù hợp với hệ thống ERP? - Các thành phần của các module hỗ trợ hoạt động bán hàng và marketing, kế toán & tài chính, Sản xuất và quản lý vật tư, quản trị nhân lực trong hệ thống ERP - Các yếu tố rủi ro trong quản lý các dự án ERP - Các chiến lược được sử dụng để tối thiểu hóa các yếu......

Words: 3201 - Pages: 13

Lí Thuyết Thiết Kế Tổ Chức

...Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. Ngày 09/09/2010, Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo giấy phép kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp III. Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ theo giấy phép kinh doanh được cấp, Công ty hoạt động trên các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính như sau: - Kinh......

Words: 19374 - Pages: 78

Li Thuyet Thiet Ke to Chuc

...Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. Ngày 09/09/2010, Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo giấy phép kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp III. Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ theo giấy phép kinh doanh được cấp, Công ty hoạt động trên các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính như sau: - Kinh......

Words: 19374 - Pages: 78