Html5 Canvas - Lap Trinh Game 2d V1.0

In: Computers and Technology

Submitted By luckypham
Words 14611
Pages 59
YIN YANG

2012

HTML5 Canvas Lập Trình Game 2D v1.0 Lý thuyết và demo thực hành về lập trình game 2D với API Canvas trong Html5

http://vietgamedev.net/ http://yinyangit.wordpress.com/ 1/7/2012

Yin Yang

HTML5 Canvas - Lập trình Game 2D

2 |P age

Yin Yang

HTML5 Canvas - Lập trình Game 2D

LỜI TỰA
Flash là một công nghệ rất hiệu quả, phổ biến và cho phép lập trình viên có thể tạo ra những ứng dụng với đầy đủ các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh đặc sắc. Những công nghệ tương tự như Java Applet hay một “đứa con” sáng giá của Microsoft là Silverlight cũng không thể đứng vững và cạnh tranh được với Flash. Nhưng một vấn đề nảy sinh ở đây là khả năng tương tác giữa các công nghệ này với các thành phần xung quanh nó (như các thẻ HTML) dường như không thể. Chúng bị cô lập và hoạt động độc lập với thế giới bên ngoài. Giải pháp là quay trở lại sử dụng thuần HTML, Javascript và CSS, lập trình viên vẫn có thể tạo được ra ứng dụng với hiệu ứng đặc biệt và không bị các giới hạn mà những công nghệ trên gặp phải. Nhưng trở ngại lớn nhất là không có đủ API để tạo ra được những ứng dụng tương tự như trên Flash. Và tốc độ của các ứng dụng thuần HTML khá chậm, hầu như không thể chấp nhận được với một game có yêu cầu cấu hình trung bình. Nhưng với sự ra đời của HTML5 cùng với các thành phần và API mới, giới hạn trên đã bị phá bỏ và đang từng bước thay thế dần các công nghệ như Flash. Với các ứng dụng cần những hiệu ứng đồ họa và chuyển động đặc biệt, lập trình viên có thể sử dụng Canvas với kiểu bitmap hoặc SVG với kiểu vector. Không chỉ áp dụng cho việc thiết kế các trang web trực quan, HTML5 còn được áp dụng để tạo ra các thư viện đồ họa giúp tạo ra các ứng dụng đồ thị, game trong cả môi trường 2D và 3D như những ứng dụng trên desktop. Một điều đáng mừng nữa là HTML, Javascript và CSS không còn bị giới hạn trên trình duyệt mà có thể được triển khai trên desktop…...

Similar Documents

Business Model Canvas

...The Business Model Canvas Key Partners Who are our Key Partners? Who are our key suppliers? Which Key Resources are we acquiring from partners? Which Key Activities do partners perform? motivations for partnerships: Optimization and economy Reduction of risk and uncertainty Acquisition of particular resources and activities Designed for: Designed by: On: Day Month Year Iteration: No. Key Activities What Key Activities do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue streams? categories Production Problem Solving Platform/Network Value Propositions What value do we deliver to the customer? Which one of our customer’s problems are we helping to solve? What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment? Which customer needs are we satisfying? characteristics Newness Performance Customization “Getting the Job Done” Design Brand/Status Price Cost Reduction Risk Reduction Accessibility Convenience/Usability Customer Relationships What type of relationship does each of our Customer Segments expect us to establish and maintain with them? Which ones have we established? How are they integrated with the rest of our business model? How costly are they? examples Personal assistance Dedicated Personal Assistance Self-Service Automated Services Communities Co-creation Customer Segments For whom are we creating value? Who are our most important customers? Mass Market Niche...

Words: 537 - Pages: 3

Quan Ly Chuong Trinh Qhndt Hieu Qua

...Quản lý chương trình quan hệ với nhà đầu tư Xem tin gốc  Đầu tư CK - 43 tháng trước 19 lượt xem (ĐTCK-online) Tại hai phần trước trong loạt bài về chủ đề này đã nhấn mạnh rằng, quan hệ với NĐT thuộc trách nhiệm của ban giám đốc và sự kết hợp các nguyên tắc tài chính, truyền thông và marketing, nhằm có được luồng thông tin hai chiều hiệu quả giữa một công ty đại chúng và cộng đồng đầu tư. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này * Nhận thức đúng công tác quan hệ nhà đầu tư * Phát triển một chương trình IR hiệu quả Khác với việc quảng bá cổ phiếu, quan hệ với NĐT nhằm mục đích đạt được giá cổ phiếu phải chăng trong một khoảng thời gian ngắn nhất, mà không cần cố gắng tác động trực tiếp lên khối lượng giao dịch, tính thanh khoản... Như vậy, chuyên viên quan hệ với NĐT hay ban giám đốc không nên đề xuất loại cổ phiếu hay chiến lược mua - bán cổ phiếu, tư vấn đầu tư hoặc dự báo về giá cả cổ phiếu. Nói ngắn gọn là, việc thiết lập và duy trì uy tín của tập đoàn và cá nhân các lãnh đạo chủ chốt là điều thiết yếu cho một chương trình quan hệ với NĐT hiệu quả. Việc này phải được triển khai bằng cách xây dựng mối quan hệ với cộng đồng NĐT trên cơ sở của sự trung thực, tin cậy và chính trực. Việc truyền thông tốt nhất và quản lý các mối quan hệ là chìa khóa dẫn đến thực hành tốt nhất về quản lý mối quan hệ với NĐT. Về điểm này, các công ty không nên thực hiện 7 điều nên tránh khi đối phó với tin tức xấu. Đó là: 1. Sự thiển cận - "... nếu công ty muốn đạt được......

Words: 2085 - Pages: 9

Lean Canvas

...3Doodler – Alexander Weiss (RedID: 816410953) Lean Canvas and Criticism Problem When people are drawing, they often can’t help feeling limited, because they can’t touch or feel their paintings. In short, drawings don’t feel real! This is really sad, since people try to be creative when they are drawing and being creative is easier the more flexible you are and the better you can capture your imagination, your thoughts and feelings. Hence many people don’t feel comfortable, but limited by drawing in just two dimensions. Besides the restrictions of 2D drawing many creative women would rather develop a new, individual piece of jewelry on their own than just to buy a finished product. Wearing their own creations women could express themselves in a better way. Currently alternatives for 3d printing require a high level of technical knowhow and they are very expensive and therefore not accessible to many people. Solutions Possible Solutions could be provided for instance by 3D Printers. In the past they used to be very expensive, but prices have decreased very quickly and technology has made good advances in this research area. Due to these developments experts expect a creativity revolution through 3D printing in the very near future. 3D printing is also very fast and accurate. But one possible disadvantage of 3D printing could be the somehow distanced relationship to the printings. Artists often want to connect with their art in a special way and this is not always ensured......

Words: 2188 - Pages: 9

Canvas Pay4Me

...canvas ® PayForMe ™ Mobile Collect Call Application Calling collect has been one of the key services in the wireline networks. It has allowed operators to generate additional revenues and has enabled subscribers to connect to friends and family from public locations, especially in an emergency. Canvas® PayForMe™, Mobile Collect Call Application, brings the same functionality to wireless operators. The Canvas® brand covers multiple solutions with key components that are optimal for future growth in the evolving next generation networks. Each Canvas product offers not only a point solution, but also reusable building blocks that seamlessly integrate with other Canvas products as well as with Telenity partner solutions. Canvas PayForMe is a member of the Canvas Value Added Services portfolio. It is a network based value added service solution that enables wireless carriers to target end-users like the youth market, low budget and prepaid subscribers and enterprises. It allows mobile subscribers to make collect calls without the involvement of an operator through a simple USSD message or a voice call. The benefits of Canvas PayForMe include the following: Convenience of Placing a Call Without Available Credits Canvas PayForMe application offers pre-paid subscribers a peace of mind that, in case of a personal emergency, they can reverse the charges even if the pre-paid account is depleted. Similarly, parents can feel safe about setting spending limits on their teenagers'......

Words: 955 - Pages: 4

Aplicación Canvas

...Canvas: Para el análisis del Canvas, se debe comenzar identificando a los principales clientes. En el caso particular de aíslate, hemos decidido considerar a nuestros intermediarios como clientes además de los clientes finales. Por lo tanto, por un lado tenemos a los intermediarios compuesto por Easy y Sodimac Constructor y por el otro lado, tenemos a nuestros clientes finales compuesto principalmente por familias y trabajadores. Para cada uno de los clientes, tenemos una propuesta de valor similar pero que difiere en algunos puntos. En el caso de los intermediarios, buscamos otorgarles valor ofreciéndoles un producto de calidad, que cumpla con estándares internacionales y sea seguro para el cliente final, dándoles una posibilidad de diversificar y tener productos innovadores dentro de aquellos que ofrece. Por otro lado, procuraremos darle un razonable tiempo de respuesta para así poder lograr una mayor fidelización. Para el caso de los clientes finales, también procuraremos otorgarles un buen servicio asegurando que existan incentivos que motiven a promocionar nuestro producto y dar una atención de calidad. También agregaremos valor ofreciéndole un producto seguro, que reducirá las enfermedades derivadas de la mala aislación asegurando una buena calidad de producto debido a su certificación. ¿Cómo llegaremos a nuestros clientes? A los distribuidores llegaremos a través de la página web, oficinas propias y revistas relacionadas con el rubro o la industria de......

Words: 713 - Pages: 3

Business Canvas

...Business Model Canvas Alexander Osterwalder Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from Alexander Osterwalder: Business Models Reloaded (SKOLKOVO open lecture) ACTIVITIES VALUE Finance Maxim Arzumanyan, 3rd ISS Student school 2013 Slide from......

Words: 611 - Pages: 3

Developing 2d Games

...extreme popularity of mobile devices has created an essential industry for mobile applications and games that continues to grow extremely rapidly. There are tons of different kinds of mobile devices available now in the market and due to this availability, it is very important for a developer or a development company to target the right mobile platform and development environment. To maximize the sale or popularity of an application, cross-platform development is necessary and this is significantly important for mobile game or application development. Portability across different platform will definitely enhance a broader category of users. Over the years, development of mobile games involved hard work. Professional software developers and programmers were hired by companies to develop games and it also consumed a great amount of time to bring perfection in a game. But recently, it is seen that independent developers and also people with very little or no programming knowledge are building games and application on a regular basis and many of those games were not only being played but also received tremendous amount of success as well. For example, 14 year old Robert Nay developed Bubble Ball which literally knocked the famous Angry Birds down from top position. In this study, review will be conducted about a scripting language called Lua, which is used to develop games and applications and a review about Corona SDK, which is a software development cross-platform......

Words: 3241 - Pages: 13

A Blank Canvas

...of imagination with the purpose of gaining happiness or life’s true meaning. Imagination is something which is unique to ever individual on earth past or present, because like the world we live in, imagination is in constant change, adaption and always learning. When unlocked and encompassed with the power of the mind, imagination can achieve endless means in theory. For an artist this may be a chance to create something new, something colourful or perhaps even dark. For a scholar it creates a chance of expression through words. Right to expression however, is key to any successful contemporary or classical work most importantly. Whether for good or bad intentions it creates the basis for which to explore and perhaps even indulge. A blank canvas creates a new beginning. Like a second chance in life, an empty sheet can give an individual a new beginning and allows him/her to forget the past, it is no longer relevant, unless the artist depicts it that way. If it were not for blank canvases nothing new would ever be imagined just simply copied, tweaked and regurgitated in another form....

Words: 259 - Pages: 2

Developing 2d Games

...extreme popularity of mobile devices has created an essential industry for mobile applications and games that continues to grow extremely rapidly. There are tons of different kinds of mobile devices available now in the market and due to this availability, it is very important for a developer or a development company to target the right mobile platform and development environment. To maximize the sale or popularity of an application, cross-platform development is necessary and this is significantly important for mobile game or application development. Portability across different platform will definitely enhance a broader category of users. Over the years, development of mobile games involved hard work. Professional software developers and programmers were hired by companies to develop games and it also consumed a great amount of time to bring perfection in a game. But recently, it is seen that independent developers and also people with very little or no programming knowledge are building games and application on a regular basis and many of those games were not only being played but also received tremendous amount of success as well. For example, 14 year old Robert Nay developed Bubble Ball which literally knocked the famous Angry Birds down from top position. In this study, review will be conducted about a scripting language called Lua, which is used to develop games and applications and a review about Corona SDK, which is a software development cross-platform......

Words: 313 - Pages: 2

Lap Band

...Lap band 1 Lap band surgery process, and what is involved. Stevie Vieth Axia College of University of Phoenix Lap band 2 Lap band surgery has become one of the most popular forms of bariatric weight loss surgery out there. Like every surgery there are a few steps to take before a patient can proceed with the actual surgery. First they would need to see if they qualify for the procedure. Then they would need to prepare and understand the process of this procedure. As well as understanding the risks and complications that can occur throughout the process. While there are many risks and complications involved with lap band surgery, it can still provide obese patients with the opportunity for a healthier life in the future. Although many people believe they are overweight, or believe they need weight loss surgery. There are still many standards and qualifications that they still have to meet before being approved for lap-band surgery. One of the important standards is that they must meet is having a body mass index of 40 or higher. Having a body mass index of 40 or higher proves to be the ideal candidate for lap-band surgery. Going by body mass index is a useful indicator of whether or not a patient is a good candidate for weight loss surgery. Some patients who do not have a body mass index of 40 or higher, but have obesity related health issues can also prove to be an ideal candidates for lap-band surgery. Along with the......

Words: 1308 - Pages: 6

Laps

...themselves with can negatively affect their academic and social life. It may bring out the worst in them and may cause grades to slip and their outlook on school to change. My fellow class mate Gina stated, “Arguing with my partner during the day causes me to have an attitude at school and may cause me to focus less on my school work.” This causes grades to fall and they may get sidetracked of what really matters because they’re worried about an argument that happened with a peer.  School sports also have an effect on teen relationships. My other fellow classmate Monica says, “sports put a damper on my relationship at times because volleyball and football season were at the same time and we barely had time to communicate with each other cause of games, practice and also school work. “But they -found a way to work around it by sitting together at lunch since they have the same lunch period, hanging out on the weekend, and before practices they would often do homework together. Also according to an teenage article by Teen Ink they say, “Love relationships just make it even harder for a teenager to get a good education. Some start to fail in school because they are hanging out with their boyfriend or girlfriend instead of doing their work.”   Teenage relationships may not always be the best while in high school because they don’t know how to manage......

Words: 633 - Pages: 3

10 Major Advantages of Html5

...Basically HTML5 has it’s many new syntactical features, which include the , , and elements, as well as the integration of SVG content. Due to these new elements, it will be very easy to integrate multimedia and graphical content to web without using flash and third party plugins. There are also another new elements like , , and which enrich the semantic value of the document. Other major advantages of HTML5 are described below. 1. Mutuality Due to usability purpose the web sites made by developers are highly interactive nowadays and for this developers need to include fluid animations, stream video, play music and Social Network sites like Facebook and Twitter into the websites. Till now they have only the option to integrate it with the help of Flash or Silverlight, Flex or javascript like tools. But these consume so much time to develop and even the complexity of web application also increased. But now with the help of HTML5 it is possible to embed video and audio, high quality drawings, charts and animation and many other rich content without using any plugins and third party programmas as the functionality is built into the browser. 2. Cleaner markup / Improved Code HTML 5 will enable web designers to use cleaner, neater code, we can remove most div tags and replace them with semantic HTML 5 elements. 3. Improved Semantics Now it is easy to see which parts of the page are headers, nav, footers, aside, etc as the tags are specific for these all and most......

Words: 889 - Pages: 4

Business Canvas

...Entrepreneurship Business Canvas: Online Store Divided by Country Key Partners 8 | Key Activities 7 | Value Propositions 2 | Customer Relationships 4 | Customers Segments 1 | * Foreign companies * Postal service companies | * Platform/Network * Intermediate sales | * Accessibility * Convenience | * Personal assistance * Automated services | * Niche market * Multi-sided platforms | | Key Resources 6 | | Channels 3 | | | * Physical * People | | * Website | | Cost Structure 9 | Revenue Streams 5 | * People * Marketing | * Brokerage fees | Activities Description 1. Customers Segments There are two kinds of customers segments in this business. The first one is Niche Market because this is a new business that is focused in a specialized customer segment that is foreign people. The second customers segment is Multi-Sided Platform. This business needs both sides of the market, the customers and the suppliers, so it will help the customers offering them their needs as well as the suppliers making them go to sell their products abroad. 2. Value Propositions This new service will make some products more accessible around the world. People that need to buy something from their country will have it easy available online. Also, it will make the act of buying products that are difficult to find much more convenient. Therefore, the two value propositions of this business are Accessibility and Convenience. ...

Words: 532 - Pages: 3

Css3, Html5

...Beta Edition CSS3, HTML5, and an introduction to the behavior Layer Daniel Deverell HTML Updated June 4, 2012 1 In this course you will come to know and understand basic HTML. The following HTML constructs will be used. Paragraph / Sentence

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Definition List
Definition list
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur elit, sed. Ut enim ad.
Standard List Navigation Headers

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lists Unordered List
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.
Ordered List
  1. Lorem ipsum dolor si.
  2. Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  3. Vestibulum auctor dapibus neque.
2 Tables

Words: 12505 - Pages: 51

ThuyếT TrìNh Thổ CẩM ZèNg

...truyền thống này bị xem là phương thức sản xuất lạc hậu, chỉ phục vụ cho nhu cầu may mặc của người dân địa phương, không được khuyến khích và chú ý bảo tồn. Một bộ phận người dân A Lưới vẫn giữ phong tục sử dụng sản phẩm dệt zèng như áo, khố, khăn, tấm treo, gùi... nhưng chỉ phục vụ cho bản thân và gia đình.Từ ngày tuyến đường lên A Lưới được đầu tư mở rộng, thuận tiện cho giao lưu hàng hóa, người dân Tà Ôi tìm cách tiêu thụ sản phẩm từ nghề dệt zèng đưa ra các tỉnh lân cận. Huyện xây dựng chương trình lập dự án khôi phục nghề dệt zèng ở các xã Hương Lâm, A Ðớt, Nhâm, thị trấn A Lưới và A Roàng. Ngoài ra, dự án phát triển du lịch Mê Công tại Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công ty Ella Viet tiến hành các hoạt động tư vấn thiết kế mẫu theo nhu cầu thị trường, hướng dẫn thợ dệt tiếp cận với các chất liệu, kỹ thuật để nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm. Kể từ đó, hầu như nhà nào ở các xã này cũng trở lại với nghề dệt zèng. Hiện ở huyện miền núi A Lưới đã có ba tổ hợp dệt zèng được thành lập ở các xã Phú Vinh, A Ðớt và thị trấn A Lưới, với gần 100 phụ nữ tham gia. Ðồng bào các dân tộc Cà Tu, Pa Kô, Vân Kiều, Pa Hy trên địa bàn A Lưới cũng đang học hỏi, phát triển nghề dệt zèng. Ngoài bán cho các địa phương truyền thống như Nam Ðông (Thừa Thiên - Huế), Ðông Giang, Tây Giang (Quảng Nam), Hướng Hóa, Ðakrông (Quảng Trị)..., sản phẩm zèng của A Lưới đã và đang được xuất khẩu thường xuyên ra nước ngoài theo đơn đặt hàng. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm mà khách du lịch trong và ngoài......

Words: 1938 - Pages: 8